Høring - midlertidig løsning for gjenlevendetillegg til ny alderspensjon

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til en midlertidig løsning for gjenlevendetillegg til alderspensjon som opptjenes og beregnes etter nye regler i folketrygden (folketrygdloven kapittel 20).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.01.2015

Vår ref.: 14/1406

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring forslag til en midlertidig løsning for gjenlevendetillegg til alderspensjon som opptjenes og beregnes etter nye regler i folketrygden (folketrygdloven kapittel 20). Løsningen sikrer at gjenlevende i årskullene 1954–1957, som får alderspensjon delvis beregnet etter de nye reglene, får de samme gjenlevenderettighetene som i dag. Løsningen gjelder ved uttak av alderspensjon i perioden 2016–2019, mens en langsiktig løsning for folketrygdens etterlatteytelser utredes.

Høringsnotatet er tilgjengelig på denne siden. Høringsinstanser som ønsker å få tilsendt et fysisk eksemplar av høringsnotatet, kan henvende seg til Arbeids- og sosialdepartementet på e-post til elh@asd.dep.no eller på telefon 22 24 86 01. 

Ny løsning for høringssvar

Departementet har innført en ny løsning for høringsuttalelser. Høringsuttalelser kan avgis digitalt på denne siden. Høringsinstanser kan registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Høringsinstansene kan også sende inn høringssvar uten å registrere seg. Alle kan avgi høringsuttalelse. Alle uttalelser er offentlige etter Offentleglova og blir publisert.

Høringsinstansene bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemmer e.l.

Høringsfristen er 30. januar 2015.

 

Med hilsen                                                                        

  

Tomas Berg (e.f.)

ekspedisjonssjef

                                                                                          Jacob Hanssen

                                                                                          avdelingsdirektør

 

 

Finansdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Finanstilsynet

Statens pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Akademikerne

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Den norske aktuarforening

Finans Norge

Forsvarets seniorforbund

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Kommunal Landspensjonskasse

KS

KS Bedrift

Landslaget for offentlige pensjonister

Landsorganisasjonen i Norge

LO-Kommune

LO-stat

Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon

Norsk Pensjon AS

Næringslivets Hovedorganisasjon

Pensjonistforbundet

Pensjonskasseforeningen

Pensjonskontoret

Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner

Seniorenes fellesorganisasjon

Seniorsaken

Senter for seniorpolitikk

Statens Seniorråd

UNIO

Virke

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Til toppen