Prop. 95 L (2014-2015)

Endringer i folketrygdloven (midlertidig gjenlevendetillegg til ny alderspensjon)

I proposisjonen foreslår departementet å innføre et midlertidig gjenlevendetillegg til alderspensjon beregnet etter nye regler i folketrygdloven kapittel 20. Departementet har forutsatt at det skal utredes en langsiktig løsning for etterlatteytelser i folketrygden. Lovforslaget er en midlertidig tilpasning i regelverket som sikrer at gjenlevende i de første årskullene som kan ta ut alderspensjon delvis beregnet etter nye regler, beholder de samme gjenlevendefordelene som følger av dagens regelverk i folketrygdloven kapittel 19.

Les dokumentet

Følg proposisjonen på Stortinget