Høring - Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)

Kunnskapsdepartementet har nå sendt et forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) på bred høring. Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en helhetlig, generell beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet. Det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad. Høringsfrist: 29.04.2011. Høringsstatus: Denne saken er under behandling.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 29.04.2011

Kunnskapsdepartementet har nå sendt et forslag til et nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) på bred høring. Formålet med kvalifikasjonsrammeverket er å gi en helhetlig, generell beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet. Det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad.
(26.01.2011)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Vedlegg 1 Eksempel på en ønskelig disponering av høringsbesvarelsen (PDF-fil)

Vedlegg 2 Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (PDF-fil)

Vedlegg 3 Læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser (PDF-fil)

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert en PDF-leser på din maskin. Det finnes flere PDF-lesere som kan lastes ned gratis på Internett.

Vår ref.: 201100248

Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR) – høring


Kunnskapsdepartementet har besluttet at det skal lages et nasjonalt kvalifikasjons-rammeverk for livslang læring (NKR), som med dette sendes på høring. Formålet er å gi en helhetlig, generell beskrivelse av norske kvalifikasjoner, med utgangspunkt i det norske utdanningssystemet. Det vil omfatte kvalifikasjoner fra fullført grunnskole til og med doktorgrad. Kvalifikasjonene skal beskrives gjennom krav til læringsutbytte. Kvalifikasjonsrammeverket ventes å få stor betydning som verktøy for å gjøre utdanningssystemene mer forståelige både nasjonalt og internasjonalt, øke mobiliteten innenfor og mellom landene, bidra til fleksible læringsveier og slik styrke livslang læring.

Bakgrunn
Arbeidet med NKR er en nasjonal videreføring av to internasjonale prosesser, prosessen rundt Det europeiske kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring (The European Qualifications Framework for Lifelong Learning (EQF)) som er utviklet i EU, og kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning som er utviklet i Bologna-prosessen. Bologna-prosessen gjelder samarbeid innen høyere utdanning i Europa.

EU vedtok rekommandasjonen om EQF i februar 2008. Rekommandasjonen trådte i kraft 28. april samme år. EØS-komiteen vedtok den 17. mars 2009 å innlemme rekomman-dasjonen i EØS-avtalens protokoll 31. 

Status for det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket
Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket vil bli fastsatt som forskrift basert på gjeldende lov- og forskriftsverk for utdanningssystemet. Dette betyr at når det i fremtiden innføres eller søkes om godkjenning av nye utdanningstilbud, må disse i tillegg til å oppfylle dagens krav utformes med læringsutbyttebeskrivelser i tråd med dem som blir fastsatt for angjeldende nivå.

Om høringen
Denne høringen består av to deler:

Del 1. Utkast til dokumentet ”Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR)”(omtales heretter som NKR-dokumentet og følger som vedlegg 2). Det beskriver formålet med og oppbygningen av kvalifikasjonsrammeverket.

Del 2. Forslag til generelle læringsutbyttebeskrivelser for de fire første nivåene i det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket. Av praktiske grunner er forslaget til læringsutbyttebeskrivelser i høringsrunden vedlagt som et separat dokument (Vedlegg 3).

Læringsutbyttebeskrivelsene for høyere utdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet i mars 2009 og er derfor ikke gjenstand for ny høring. De er likevel gjengitt i vedlegg 3 til orientering og hjelp for høringen.

Høringsforslaget er utarbeidet i kontakt med en referansegruppe bestående av berørte organisasjoner og institusjoner. Referansegruppen vil også bli involvert etter høringsrunden.

NKR-dokumentet (Vedlegg 2)
Intensjonen med NKR-dokumentet er å beskrive bakgrunnen, formålet, oppbyggingen og innplasseringen av kvalifikasjoner i rammeverket. Dokumentet vil òg inkludere læringsutbyttebeskrivelsene når disse er ferdig utarbeidet. Dokumentet vil videre danne grunnlag for en kortere orientering om det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket for et bredere publikum.

I høringsuttalelsene om NKR-dokumentet vil departementet særlig be om vurdering av følgende:
1. Antall nivåer og prinsipper for innplassering. Dette er omtalt i kapitel 5. Departementet ønsker spesielt synspunkter på om antall nivåer er egnet for å beskrive det      norske utdanningssystemet og bruken av delnivåer innenfor enkelte nivåer.
2. Innplassering av delkvalifikasjoner. Departementet ønsker synspunkter på hvordan arbeidet med beskrivelse og nivåplassering av delkvalifikasjoner kan tas videre, jf. kapittel 7.2.
3. Grunnkompetanse. Vi ber om synspunkter på om dette nivået bør være del av kvalifikasjonsrammeverket. Nivået representerer ikke et klart avslutningspunkt i det norske utdanningssystem. Det vises imidlertid til at dette nivået er omtalt i Opplæringslova som grunnkompetanse. Dette vil gjelde kompetanse utover grunnskolenivå, på vei til fullført videregående opplæring. Som eksempel på dette kan nevnes fullførte enkeltfag fra videregående opplæring eller forsøkene med praksisbrev.

Læringsutbyttebeskrivelser og nivåbeskrivelser (Vedlegg 3)
Det er læringsutbyttebeskrivelsene for nivåene 1 til 4 i forslag til NKR som er gjenstand for høring. Departementet ønsker synspunkter på utformingen av nivåbeskrivelsene og deres innbyrdes progresjon og sammenheng.

I høringsuttalelsene om læringsutbyttebeskrivelsene er departementet spesielt interessert i synspunkter på følgende:
4. Progresjon og sammenheng mellom nivåbeskrivelsene. Vi viser til omtale i kapittel 2 og 5 i vedlegg 2. Er beskrivelsene tilpasset det aktuelle kvalifikasjonsnivå? Er ønsket om sammenheng og progresjon godt nok ivaretatt?
5. Fullført og bestått videregående opplæring – ett eller to sett av læringsutbyttebeskrivelser. Departementet sender ut forslag til separate beskrivelser for fullført og bestått fag- og yrkesopplæring, og studieforberedende opplæring. Disse er gitt betegnelsene 3A og 3B. Begge beskrivelsene forutsettes å ligge på samme kvalifikasjonsnivå.
Høringsinstanser som ønsker et felles sett av læringsutbyttebeskrivelser bes om å vurdere hvilke typer læringsutbyttebeskrivelser som da skal prioriteres, slik at antallet beskrivelser under hver kategori av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse ikke øker vesentlig.
6. Fagskolenivået. Forslaget til læringsutbyttebeskrivelser for fagskoleutdanning omfatter to sett med beskrivelser: Ett for fullført delnivå for fagskoleutdanning (fagskole 1) og ett som bygger på beskrivelse av fullført og bestått toårig fagskoleutdanning (fagskole 2). Vi ber om vurdering av hensiktsmessigheten av to sett med beskrivelser, og den konkrete utforming av læringsutbyttebeskrivelsene.

Høringsbesvarelsens utforming
Departementet ber om at høringsuttalelsene utformes etter samme systematikk som i dette høringsbrevet og med tallreferanse til spørsmålene som er stilt. Overgripende generelle kommentarer tas først i uttalelsen. Språklige/redaksjonelle merknader tas under de respektive hovedavsnitt. Det samme med andre substansielle spørsmål enn de som er omtalt i høringsbrevet. I vedlegg 1 er det gitt et eksempel på en ønskelig disponering av besvarelsen.

Det anmodes om at mottagere som ønsker å innhente synspunkter fra underliggende enheter, koordinerer disse i en samlet uttalelse.

Høringsfrist
Høringsfristen er satt til 29. april 2011. Det anmodes om at høringsbesvarelsen sendes elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Høringsutsendelsen finnes elektronisk på departementets hjemmesider.
 
Annet
Ved behov er departementet forberedt på å avholde et informasjonsmøte om høringen. Eventuelle ønsker om dette bes meldt inn så snart som mulig til de oppgitte kontaktpersonene.

For mer informasjon om arbeidet med NKR og med EQF prosessen i andre land, henvises det også til følgende lenke, der høringsdokumentene også kan lastes ned elektronisk:
www.regjeringen.no/nkr

Kontaktpersoner:
Spesialrådgiver Jan S. Levy – jan.levy@kd.dep.no
Seniorrådgiver Øyvind Bjerkestrand – oyvind.bjerkestrand@kd.dep.no

Med hilsen


Eivind Heder (e.f.)
ekspedisjonssjef
Jan Schreiner Levy
spesialrådgiver

Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Departementene
Elevorganisasjonen
Faglige råd
Fagskolerådet
Forum for fagskoler
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Fylkesutdanningssjefenes kontaktutvalg
HSH
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede (Unio)
Kristne friskolers forbund (KFF)
KS
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Mesterbrevsnemnda
Nasjonalt utvalg for fagskoleutdanning i helse- og sosialfag
Nasjonalt utvalg for teknisk fagskoleutdanning
NAV
Nettverk for private høyskoler
NOKUT
Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NFF)
Norske fag- og friskolers forbund
Norsk studentorganisasjon
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Norsk skolelederforbund
Oslo kommune
Rådet for fylkeskommunale fagskoler
Sametinget
SRY
Steinerskoleforbundet
Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU)
Sivilombudsmannen
Universitets - og høgskolerådet
Universiteter og høgskoler
Voksenopplæringsforbundet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Kopi:
Nasjonalt opptakskontor for fagskole
Nasjonalt senter for læring i arbeidslivet – VOX
Norgesuniversitetet
Samordna opptak
Utdanningsdirektoratet

Til toppen