Forsiden

Høring - NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning

Høringsfrist 01.05.2009

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.05.2009

Vår ref.: 200801698 EP KKF/mbb

Høring – NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning

Justisdepartementet sender med dette på høring Skiftelovutvalgets utredning NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning. I utredningen foreslås to nye lover:
- en ny lov om dødsboskifte til avløsning av skifteloven 1930. Bestemmelsene om deling av formuen ved separasjon og skilsmisse foreslås flyttet til ekteskapsloven.
- en ny lov om forsvunne personer til avløsning av loven fra 1961.

I utredningen foreslås det også enkelte realitetsendringer i arveloven, loven om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører, ekteskapsloven og tvisteloven. Et sammendrag er gitt i utredningen punkt 1.

Spesielt for landbrukseiendommer som eies av dødsbo, foreslår utvalget at landbruksmyndighetene skal kunne sette en tidsfrist for bobehandlingen dersom hensynet til håndhevelse av jordloven eller konsesjonsloven tilsier det, jf. utredningen punkt 10.5.

Vi ber adressatene forelegge utredningen for berørte underliggende organer og berørte organisasjoner og foreninger på eget område som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet og utredningen er tilgjengelige på www.regjeringen.no/jd.

Høringsfristen er 1. mai 2009. Høringsuttalelser sendes Justisdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.


Med hilsen


Tone Ofstad
avdelingsdirektør


Katrine Kjærheim Fredwall
lovrådgiver

Høringsinstanser

Departementene

Barne- og ungdoms- og familiedirektoratet
Barneombudet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Direktoratet for naturforvaltning
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
Husleietvistutvalget
Justissekretariatene
Kredittilsynet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Overformynderiene i Bergen, Bærum, Oslo, Tromsø og Trondheim
Politidirektoratet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Statens innkrevingssentral
Statens landbruksforvaltning
Statistisk sentralbyrå
Statsadvokatembetene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Tilsynsrådet for advokatvirksomhet
Trygderetten
Verdipapirsentralen

Høyesterett
Lagmannsrettene
Tingrettene
Domstoladministrasjonen

Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
BI Handelshøyskolen, institutt for regnskap, revisjon og juss
Debitorforeningen
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforeningen
Den norske Revisorforening
Det Norske revisjonsselskap
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Fylkesnemndsledernes arbeidsutvalg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Juridisk rådgivning for kvinner
Juss Hjelpa i Nord- Norge
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Kirkens Familievern landssekretariatet
Kommuneadvokaten i Oslo
Kreditorforeningen i Oslo
KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Landsorganisasjonen i Norge
Nasjonal Støttegruppe etter Flodbølgekatastrofen
Nordenfjeldske Creditreform
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Jordskiftekandidatforening
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Politilederlag
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Folkehjelp
Norske Inkassobyråers Forening
Norske Kvinners Sanitetsforening
Norskog
Politiembetsmennenes Landsforening
Politiets fellesforbund
Rettspolitisk forening
Sjømannskirken
Skattebetalerforeningen
Skogeierforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet, Universitetet i Tromsø
 

Med merknader:

Agder lagmannsrett

Asker og Bærum tingrett

Aust-Agder tingrett

Barne- og likestillingsdepartementet

Borgarting lagmannsrett

Den norske Advokatforening

Domstoladministrasjonen 1 - 2

Drammen tingrett

Finansdepartementet

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH)

Fredrikstad tingrett

Fylkesmannen i Aust-Agder

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Telemark

Fylkesmannen i Vest-Agder

Fylkesmannen i Vestfold 

Generaladvokaten

HSH

Kristiansand tingrett

Landbruks- og matdepartementet

Namdal tingrett

Nedre Telemark tingrett

Nettverk for overformynderiene i Norge

Nord-Troms tingrett

Norges Bondelag

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Politilederlag

Norges Skogeierforbund

NORSKOG

Norsk Redaktørforening - Norsk Presseforbund

Oslo byfogdembete

Politidirektoratet

Politiets Fellesforbund

Romsdal tingrett

Sparebankforeningen

Statens sivilrettsforvaltning

Trondheim tingrett

Lotteri-og stiftelsestilsynet

 

Ingen merknader:

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Brønnøysundregistrene

Datatilsynet

Den norske Revisorforening

Eiendomsmeglerforetakenes forening (Eff)

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Forsvarsdepartementet

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Helse- og omsorgsdepartementet

Husleietvistutvalget

Høyesteretts kontor

Kredittilsynet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Miljøverndepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Riksadvokaten

Samferdselsdepartementet

Statens Innkrevingssentral

Statistisk Sentralbyrå

Tromsø overformynderi

Utenriksdepartementet