Prop. 107 L (2017–2018)

Lov om arv og dødsboskifte (arveloven)

Justis- og beredskapsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag til en ny lov om arv og dødsboskifte. Sammen med forslag om et nytt kapittel 18 i ekteskapsloven vil den nye loven erstatte lov 21. februar 1930 om skifte og lov 3. mars 1972 nr. 5 om arv m.m. Lovforslaget har bakgrunn i Skiftelovutvalgets utredning i NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning og Arvelovutvalgets utredning i NOU 2014: 1 Ny arvelov.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg: NOU 2007: 16 Ny skiftelovgivning NOU 2014: 1 Ny arvelov

Særskilt vedlegg:

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget