Høring - NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2014