Høring - NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2014

Vår ref.: 14/982 EP KKF/KTU/bj

Høring - NOU 2014: 1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner

 

Vedlagt følger NOU 2014: 1 Ny arvelov og et supplerende høringsnotat om herreløs arv.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring arvelovutvalgets utredning NOU 2014: 1 Ny arvelov. Arbeidet med forslaget til ny arvelov har vært en del av Klarspråk-prosjektet. Departementet ber derfor særlig om høringsinstansenes syn på om lovforslaget anses brukervennlig og forståelig. Høringsfristen er 1. september 2014.

Departementet sender også på høring et høringsnotat med forslag om at herreløs arv skal komme frivillige organisasjoner til gode. I NOU 2014: 1 punkt 5 er det foreslått en videreføring av statens arverett i tilfeller der den avdøde ikke har arvinger. På bakgrunn av regjeringens politiske plattform, der det er gitt uttrykk for at herreløs arv bør tilfalle frivillige organisasjoner i stedet for staten, legges det i høringsnotatet frem forslag om dette. Høringsnotatet inneholder forslag om endring av §§ 46 og 47 i nåværende arvelov og et lovforslag som erstatter §§ 10 og 11 i arvelovutvalgets forslag til ny arvelov. Høringsfristen er 1. juli 2014.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte organisasjoner og underliggende etater og organer som ikke er oppført på adressatlisten. Høringsbrevet med vedlegg er tilgjengelig på www.regjeringen.no/jd. Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis elektronisk til lovavdelingen@jd.dep.no, eventuelt til Justis- og beredskapsdepartementet, Lovavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo.

 

Med vennlig hilsen

 

Katrine Kjærheim Fredwall e.f.
lovrådgiver

 

Kjersti Tusvik
rådgiver

Adressatliste

 

Departementene

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barneombudet

Bispedømmerådene

Domstoladministrasjonen

Domstolene

Fylkesmennene

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Riksrevisjonen

Sametinget

Sentralkontoret for folkeregistrering

 

Sivilombudsmannen

Statens sivilrettsforvaltning

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statistisk sentralbyrå

Sysselmannen på Svalbard

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Nordland

Universitetet i Oslo

Universitetet i Stavanger

Universitetet i Tromsø

 

4H Norge

ACTIS – Rusfeltets samarbeidsorgan

AFS Norge Internasjonal utveksling

Akademikerne

Aleneforeldreforeningen

Amnesty International Norge

Angstringen

Antirasistisk senter

Arbeidssøkerforbundet

Bellona

Blå Kors Norge

CARE Norge

Childwatch International – UiO

De Unges Orkesterforbund

Den Norske Advokatforening

Den norske Dommerforening

Den Norske Misjonsallianse

Det Norske Bibelselskap

Det Norske Misjonsforbund

Det Norske Misjonsselskap

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Fattighuset

Flyktninghjelpen

Folkeakademienes Landsforbund

Forandringsfabrikken

Forbundet Kysten

Forbundet mot rusgift

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen 2 Foreldre

Frelsesarmeen

Friluftslivets Fellesorganisasjon

Frivillighet Norge

Forum for Barnekonvensjonen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Gjeldsofferalliansen

Home Start Familiekontakten Norge

HRS – Human Rights Service

Huseiernes landsforbund

Indremisjonsforbundet

Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)

Innsamlingskontrollen i Norge

IOGT i Norge

Islamsk Råd Norge

Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen i Bergen

Jushjelpa i Midt-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge

KIA – Kristent Interkulturelt Arbeid

Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon

Kirkens Bymisjon

Kirkens Nødhjelp

Kirkerådet

KNIF – Kristen-Norges Innkjøpsfellesskap

Kontaktutvalget for innvandrere og norske myndigheter (KIM)

Kreftforeningen

KS

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landslaget for offentlige pensjonister (LOP)

Landsorganisasjonen (LO)

Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)

Leger uten grenser

LIM (likestilling, integrering, mangfold)

Lions Club Norge

Mental Helse

Minotek – Minoritetspolitisk tenketank

MIR – Multikulturelt initiativ og ressursnettverk

MIRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner

Misjon Uten Grenser

Motorførernes Avholdsforbund

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Natur og Ungdom

Noregs Bygdeungdomslag

Noregs Ungdomslag

Norges Astma- og Allergiforbund

Norges Barne- og ungdomskorforbund

Norges Blindeforbund

Norges Bygdekvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Norges Juristforbund

Norges KFUK-KFUM

Norges Korforbund

Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag

Norges Kristne Råd

Norges Kulturvernforbund

Norges Kvinne- og Familieforbund

Norges Miljøvernforbund

Norges Naturvernforbund

Norges Røde Kors

Normisjon

Norsk Folkehjelp

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Fosterhjemsforening

Norsk Kulturarv

Norsk Kvinnesaksforening

Norsk Luthersk Misjonssamband

Norsk Musikkorpsforbund

Norsk Musikkråd

Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Norsk Pasientforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk Skoleorkesterforbund

Norsk teaterråd

Norske kvinnelige juristers forening

Norske Kvinners Sanitetsforening

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD)

Organisasjonen Voksne for Barn

Pensjonistforbundet

PLAN International Norge

Redd Barna

Redningsselskapet

Regnskogfondet

Rettspolitisk forening

RUSFRI Kristenfolkets Edruskapsråd

Røykfritt miljø Norge

Rådet for psykisk helse

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

Samisk juristforening/ Sámi Juristtaid Searvi

SEIF – Selvhjelp for innvandrere og flyktninger

Seniorsaken

Sjømannskirken

SOS Barnebyer

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

Stiftelsen Kirkens Familievern

Stiftelsen Rettferd for taperne

Straffedes organisasjon i Norge

Strømmestiftelsen

Telefonkontakt for eldre og uføre

UNICEF Norge

Utrop

Utviklingsfondet

Velferdsalliansen

Vellenes Fellesorganisasjon

Vi som har et barn for lite

VIRKE

Voksne for Barn

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)