Høring - NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet - kvalifisering til arbeid i barnevernet gjennom praksisnær og forskningsbasert utdanning

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2009

NOU 2009:8 Kompetanseutvikling i barnevernet kan lastes ned her.

Adresseliste

Akademikerne
ANSA - Samband for norske studenter i utlandet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)
Barne-, ungdoms- og familieetaten, regionene
Barneombudet
Barnevernets utvikl.senter i Midt-Norge
Barnevernets utvikl.senter på Vestlandet
Barnevernets uvikl.senter i Nord-Norge
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen (FO)
Fylkesmennene
Helse- og omsorgsdepartementet
Helsedirektoratet
Høgskoler
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
Kommunene
KS
Landsforeningen for barnevernsbarn
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NOKUT
Norges Røde Kors
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
Norsk Barnevernsamband
Norsk Fosterhjemsforening
Norsk helse- og sosiallederlag
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk senter for Menneskerettigheter
Norsk studentunion
Organisasjonen for Private Barneverntiltak (OPB)
PRESS - Redd Barna Ungdom
Private høgskoler
Redd Barna
Regionsenter for barn og unges psykiske helse
Sametinget/Sámediggi
Samordna Opptak
Statens Autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsetilsyn
Statsministerens kontor
Steinerskolen i Norge
Studentenes landsforbund
Studentorganisasjoner
Unio - hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Universiteter
Universitets- og høgskolerådet
Utdanning.no
Utdanningsforbundet
Utenriksdepartementet
Voksne for Barn
YS

Til toppen