Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2011

Vår ref.: 201101409

Høring - NOU 2010:12 Ny klageordning for utlendingssaker

 

Regjeringen oppnevnte i juni 2009 et utvalg som skulle foreslå en ny organisering av klagesaksbehandlingen i utlendingssaker. Ifølge mandatet skulle forslagene ivareta fire sentrale hensyn: Muligheten for politisk styring, rettssikkerhet, rask og effektiv saks-behandling og legitimitet. I den sammenheng skulle utvalget vurdere muligheten for endringer som gir styrket politisk styring og som derved bidrar til mer demokratisk legitimitet.

Utvalgets utredning, NOU 2010: 12 Ny klageordning for utlendingssaker, ble overlevert 29. november 2010. Utredningen sendes med dette på høring. Før regjeringen tar ende-lig stilling til utvalgets anbefalinger, ønsker vi høringsinstansenes syn på de foreslåtte tiltakene og eventuelle merknader til utredningens innhold.

Høringsfristen settes til 1. oktober 2011.

Høringsuttalelser sendes til Justisdepartementet, Innvandringsavdelingen, Postboks 8005 Dep, 0030 Oslo. Det bes om at eventuelle uttalelser i tillegg sendes per e-post til: postmottak@jd.dep.no. Spørsmål kan rettes til Anne Kari Braathen (anne.kari.braathen@jd.dep.no eller tlf. 22 24 70 81) eller til Nina E. D. Mørk (nina.mork@jd.dep.no eller tlf. 22 24 71 97).

En liste over høringsinstansene følger vedlagt. Vi ber adressatene forelegge hørings-brevet og utredningen for berørte underliggende organer/organisasjoner/foreninger på eget område dersom disse ikke er oppført på listen. Høringsbrevet med vedlegg er også tilgjengelig på Justisdepartementets internettsider: http://www.regjeringen.no/jd.

1. Utvalgets forslag

Utvalgets forslag er oppsummert i utredningens punkt 1.2. I punkt 1.3 gir utvalget en sammenfattet framstilling av forslagenes forhold til de fire hovedhensynene. For øvrig vises det til oppsummering av hovedhensynene på slutten av kapitlene 12 til 19.

I oktober 2009 ble utvalget bedt om å avgi en delutredning vedrørende utøvelse av instruksjonsmyndighet. Delutredningen ble overlevert justisministeren i april 2010 og var på offentlig høring i perioden 16. juni – 1. oktober s.å. De innkomne høringsuttalel-sene vil bli vurdert i sammenheng med oppfølgingen av NOU 2010: 12.

2. Særlig om uttak av nemndmedlemmer

Utvalget foreslår å videreføre gjeldende ordning med at nemndmedlemmene oppnev-nes av Kongen i statsråd etter forslag fra ansvarlig fagdepartement, Utenriksdepartementet, Norges Juristforbund og humanitære organisasjoner, se utredningens kapittel 13, særlig punkt 13.5.3. Det vises bl.a. til at oppnevning etter forslag fra relevante organisasjoner og institusjoner i praksis vil bidra til at lekmedlemmene har relevant kompetanse. Videre vises det til at ordningen kan gi nemndene økt legitimitet.

I rapporten “Uavhengig gjennomgang av UNEs praksis i valg av avgjørelsesform i asyl-saker”, skrevet av advokat Henning Harborg på oppdrag fra Arbeids- og inkluderings-departementet i 2008, gjennomgås bakgrunnen for gjeldende ordning inngående (se rapportens punkt 3.6). Det anføres at det er lite som tyder på at hensynet til å sikre “særlig kompetanse” har fått gjennomslag ved gjennomføringen av oppnevningsregle-ne. Videre påpekes følgende: “Hvis siktemålet er å oppnå en mest mulig objektiv og uavhengig nemnd, er det enn videre vanskelig å forstå hvorfor oppnevningen av med-lemmene legges til departementer og organisasjoner som kan ha en interesse i utfallet av saken. Uavhengighet burde være bedre sikret gjennom oppnevnelse fra de alminne-lige meddommerutvalg”. Rapporten er tilgjengelig på Arbeidsdepartementets nettsider: http://www.regjeringen.no/nb/dep/ad/dok/rapporter_planer/rapporter/2008/uavhengig-gjennomgang-av-unes-praksis-i-.html?id=520489

Spørsmålet om hvordan utvelgelsen av lekmedlemmer skal skje var også gjenstand for drøftelser i forbindelse med opprettelsen av Utlendingsnemnda. Eksempelvis skisseres to alternativer i Ot.prp. nr. 38 (1995–96): Nemndmedlemmene oppnevnes enten etter forslag fra de politiske partiene på Stortinget eller velges blant de alminnelige utvalgene av jurymedlemmer og meddommere. Med hensyn til sistnevnte forslag kan det opply-ses at i hvert lagsogn er det to utvalg av lagrettemedlemmer og meddommere; ett for kvinner og ett for menn, jf. domstolloven § 64. Det aktuelle antallet nemndmedlemmer vil i så fall kunne trekkes ut fra disse utvalgene, likt fordelt på begge kjønn og med geo-grafisk spredning. Forslagene beskrives nærmere i utredningens punkt 13.3 og 13.5. For øvrig vises det til utredningens punkt 13.4, som beskriver bruk av lekmedlemmer mv. på andre områder enn utlendingsforvaltningen.

Departementet ber høringsinstansene særskilt kommentere hvordan uttaket av nemndmedlemmer best kan organiseres, herunder hvem som bør fremme forslag til nemndmedlemmer og hvorvidt det er behov for personer med spesiell kompetanse (ev. hva slags kompetanse) blant nemndmedlemmene.

 

Med hilsen

 

Thor Arne Aass
e.f. ekspedisjonssjef

 

                                                                                               Birgitte Ege 
                                                                                               avdelingsdirektør

 

 

 

Primærliste

 

Offentlige institusjoner
Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
Barneombudet
Datatilsynet
Departementene
Domstolsadministrasjonen
Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Likestillings- og diskrimineringsombudet
NID-Nasjonalt identitets- og dokumentssenter
Politidirektoratet (POD)
Politiets Sikkerhetstjeneste (PST)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Utlendingsdirektoratet (UDI)
Utlendingsnemnda (UNE)

Arbeidsgiverforeninger
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter

Fagforeninger
Advokatforeningen
Akademikerne
Fagforbundet
Den norske dommerforening
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norges Juristforbund
Politiets Fellesforbund
Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)

Innvandrerorganisasjoner/ fagorganisasjoner om innvandring
African Youth in Norway (AYIN)
Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
Norsk Innvandrerforum
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)

Menigheter/religiøse organisasjoner
Bispedømmene (11 stykker)
Den norske kirke - Kirkerådet
Islamsk Råd
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn

NGOer og interesseorganisasjoner
Amnesty International Norge
Antirasistisk Senter
Flyktninghjelpen
Helsingforskomitéen
Human Rights Service (HRS)
Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
NORAD
Norsk Folkehjelp
OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
Redd Barna
PRESS – Redd Barna Ungdom
Røde Kors
Seniorsaken
SOS Rasisme
UNHCR Stockholm

Politiske partier
Arbeiderpartiet
Det liberale folkepartiet
Demokratene
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Kystpartiet
Miljøpartiet De grønne
Norges Kommunistiske Parti
Pensjonistpartiet
Rødt
Senterpartiet
Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Juridiske organisasjoner/jussformidling
Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen
Kontoret for fri rettshjelp
Rettspolitisk forening
Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

  

Til toppen