Høring - NOU 2010:5 Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering - et helhetllig hjelpemiddeltilbud

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.10.2010

Vår ref.: 200704148

NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud” – høring

Ved kongelig resolusjon 25. april 2008 ble det nedsatt et utvalg for å foreta en helhetlig gjennomgang av forvaltning, organisering og finansiering på hjelpemiddelområdet. Hovedformålet var å få en vurdering av mulige langsiktige grep som kan gi varige og effektive kvalitets- og kompetanseforbedringer i systemet for formidling og forvaltning av hjelpemidler. Utvalget leverte 4. mai 2010 sin innstilling; NOU 2010:5 ”Aktiv deltakelse, likeverd og inkludering – et helhetlig hjelpemiddeltilbud”. Utvalgets vurderinger og forslag er oppsummert i kapittel 1.

Etter at utvalget la frem sin innstilling er det registrert et betydelig engasjement i forhold til enkelte av utvalgets forslag. Regjeringen har ikke tatt stilling til noen av forslagene, men vil understreke viktigheten av en bred og grundig høringsprosess. Departementet vurderer også å arrangere en høringskonferanse i siste halvdel av september. Regjeringen vil, blant annet i lys av synspunkter som frakommer i høringen, deretter ta stilling til den videre oppfølging.

Utvalgets innstilling sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste.

Utredningen i sin helhet finnes på http://www.regjeringen.no/id602627

Departementet ber om høringsinstansenes syn på innstillingens vurderinger og forslag. Høringsinstansene bes om å disponere høringsuttalelsene slik at det tydelig refereres til hvilke kapitler og forslag som kommenteres.

Høringsuttalelsene må være Arbeidsdepartementet i hende innen 15. oktober 2010. Høringsuttalelsene bes også sendt på epost til gt@ad.dep.no. Nærmere informasjon kan fås ved henvendelse til Gunnar Tveiten, telefon 22 24 85 14.

Med hilsen
Ulf Pedersen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Rune Aslaksen
avdelingsdirektør

 • ADHD Norge
 • Afasiforbundet i Norge
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Arbeidsgiverforeningen NAVO
 • Arbeidstilsynet
 • Autismeforeningen i Norge
 • Barne- ungdoms- og familieetaten
 • Barneombudet
 • Cerebral Parese-foreningen
 • Datatilsynet
 • Den norske advokatforening
 • Den norske dommerforening
 • Den norske legeforening
 • Departementene
 • Det norske Diakonforbund
 • Diabetesforbundet 
 • Dysleksiforbundet i Norge
 • Fagforbundet
 • Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiere, FO
 • Finansnæringens Hovedorganisasjon
 • Folkehelseinstituttet
 • Forbrukerombudet
 • Forbrukerrådet
 • Forbundet Tenner og Helse
 • Foreningen for Blødere i Norge
 • Foreningen for El-overfølsomme
 • Foreningen for Fragilt X- Syndrom
 • Foreningen for Hjertesyke barn
 • Foreningen for Kroniske Smertepasienter
 • Foreningen for Søvnsykdommer
 • Forskningsstiftelsen FAFO
 • Frambu senter for sjeldne funksjonshemninger
 • Fri rettshjelp, Oslo
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, FFO
 • Fylkesnemndene for sosiale saker
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
 • Helse- og sosialombudet i Oslo
 • Helsedirektoratet
 • Husbanken
 • Hørselshemmedes Landsforbund
 • Iktyoseforeningen i Norge 
 • Institutt for samfunnsforskning
 • Interesseforeningen for LMBB syndrom
 • Kirkens bymisjon
 • Klinefelterforeningen i Norge 
 • Kommuneansattes fellesorganisasjon
 • Kommunenes sentralforbund
 • Kompetansesenteret for IT i helsesektoren, KITH
 • Landets fylkeskommuner
 • Landets fylkesmenn
 • Landets helseforetak
 • Landets høyskoler
 • Landets kommuner
 • Landets pasientombud
 • Landsforbundet for Utviklingshemmede og Pårørende 
 • Landsforeningen Alopecia Areata
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke 
 • Landsforeningen for Huntingtons Sykdom 
 • Landsforeningen for kombinert syns-og hørselshemmede/døvblinde 
 • Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte 
 • Landsforeningen for Overvektige 
 • Landsforeningen for pårørende innen psykiatri 
 • Landsforeningen for trafikkskadde
 • Landsforeningen for Trafikkskadde i Norge 
 • Landsforeningen mot Fordøyelsessykdommer 
 • Landsorganisasjonen
 • Leverandørforeningen for helsesektoren
 • Leverforeningen 
 • Likestillings- og diskrimineringsnemnda
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Marfanforeningen 
 • Mental Helse Norge 
 • Momentum 
 • Morbus Addisons Forening 
 • Multippel Sklerose Forbundet i Norge 
 • Munn- og halskreftforeningen 
 • Nasjonalforeningen for folkehelsen
 • Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
 • Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring, NK LMS
 • Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
 • Nasjonalt råd for helse- og sosialfagutdanning
 • Norges Astma- og Allergiforbund 
 • Norges Blindeforbund 
 • Norges Blindeforbunds ungdom
 • Norges Døveforbund 
 • Norges Fibromyalgi Forbund 
 • Norges forskningsråd
 • Norges handikapforbund
 • Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, NITO
 • Norges juristforbund
 • Norges Migreneforbund 
 • Norges Myalgisk Encefalopati Forening 
 • Norges Parkinsonforbund 
 • Norges Røde Kors
 • NORILCO 
 • Norsk Cøliakiforening 
 • Norsk Dysmeliforening 
 • Norsk Epilepsiforbund 
 • Norsk ergoterapeutforbund
 • Norsk Forbund for Svaksynte 
 • Norsk Forening for Analatresi 
 • Norsk Forening for Cystisk Fibrose 
 • Norsk Forening for Ehlers-Danlos Syndrom 
 • Norsk Forening for Nevrofibromatose 
 • Norsk Forening for Osteogenesis Imperfecta 
 • Norsk Forening for Tuberøs Sklerose 
 • Norsk forskerforbund
 • Norsk Fysioterapiforbund
 • Norsk helse- og sosiallederlag
 • Norsk Hemokromatoseforbund 
 • Norsk Immunsviktforening 
 • Norsk Institutt for by- og regionforskning
 • Norsk Institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, NOVA
 • Norsk Interesseforening for Kortvokste 
 • Norsk Interesseforening for Stamme 
 • Norsk Kraniofacial Forening 
 • Norsk Lymfødemforening 
 • Norsk ortopediteknisk forening
 • Norsk pasientforening
 • Norsk Pasientskadeerstatning
 • Norsk pensjonistforbund
 • Norsk Porfyriforening 
 • Norsk Psoriasisforbund 
 • Norsk Revmatikerforbund 
 • Norsk sykepleierforbund
 • Norsk Thyreoideaforbund 
 • Norsk Tourette Forening 
 • Norske Kvinners Sanitetsforening
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Ortopeditekniske virksomheters landsforbund (OVL)
 • Pasientskadenemnda
 • Prostatakreftforeningen (PROFO) 
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for omstilling i kommunene, RO
 • Rettspolitisk forening
 • Riksrevisjonen
 • Ryggforeningen i Norge 
 • Ryggmargsbrokk- og Hydrocephalusforeningen 
 • Rådgivning om Spiseforstyrrelser 
 • Rådmannsutvalget i KS
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner, SAFO
 • Sametinget
 • Samfunns- og næringslivsforskning, SNF
 • SINTEF
 • Spekter
 • Statens helsetilsyn
 • Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
 • Statens seniorråd
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Støtteforening for Kreftsyke Barn 
 • Synshemmede Akademikeres Forening
 • Trygderetten
 • Turner Syndrom Foreningen i Norge 
 • Unge funksjonshemmede
 • Unge Funksjonshemmede
 • UNI Helse
 • UNI Rokkansenteret
 • Unio
 • Universitetene
 • Utdanningsdirektoratet
 • Velferdsalliansen
 • Voksne for barn
 • Yngre legers forening
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund