Høring - NOU 2012:12 Ventetid - et spørsmål om tillit

Departementet sender på høring NOU 2012:12 Ventetid – et spørsmål om tillit. Utredningen er en gjennomgang og evaluering av gjeldende retningslinjer for karantene og saksforbud i staten. Høringsfrist er 28. september 2012.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 28.09.2012

Vår ref.: 12/2275

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender på høring NOU 2012:12 Ventetid – et spørsmål om tillit. Utredningen er en gjennomgang og evaluering av gjeldende retningslinjer for karantene og saksforbud i staten.

Utvalget som har avgitt utredningen, det såkalte "Karanteneevalueringsutvalget", ble oppnevnt ved kgl. res. 24. oktober 2011 for å gjennomgå erfaringene med retningslinjene knyttet til karantene og saksforbud. Utvalget skulle også vurdere om de aktuelle regelverkene har fungert etter hensikten, og vurdere om det er behov for endringer i regelverket. Utvalget la frem utredningen 27. juni 2012.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser sendes både som brev til Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, Postboks 8004 Dep., 0030 OSLO og elektronisk til postmottak@fad.dep.no

FAD ber om at høringsmottakerne vurderer videresending av høringsbrevet til underliggende virksomheter og medlemsorganisasjoner.

NOU 12:2012 Ventetid – et spørsmål om tillit er tilgjengelig på www.regjeringen.no/fad.

Vi ber om høringsinstansenes merknader senest innen 28. september 2012.

 

Med hilsen

 

Merethe Foss Liverud (e.f.)
statens personaldirektør

Reidun Slåen
fungerende avdelingsdirektør

Arbeidsdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Miljøverndepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Landsorganisasjonen i Norge
Arbeidsretten
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund
UNIO - Hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede
Akademikerne
Oslo kommune
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forskningsstiftelsen Fafo
Hovedorganisasjonen Virke
Arbeidsforskningsinstituttet AS
Norges handelshøyskole
Institutt for samfunnsforskning
Juridisk rådgivning for kvinner
Norges forskningsråd
Senter for seniorpolitikk
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Stortingets ombudsmann for forvaltningen (Sivilombudsmannen)
Statens arbeidsmiljøinstitutt
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Næringslivets hovedorganisasjon
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Statsministerens kontor
Riksrevisjonen
Kommunesektorens organisasjon
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Handelshøyskolen BI
Advokatforeningen
UIO, Institutt for privatrett
UIO, Institutt for offentlig rett
Institutt for samfunnsforskning
Juss Buss
Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon
Nordlandsforskning

Det norske Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Sosialistisk Venstreparti
Senterpartiet
Kristelig Folkeparti
Venstre

 

Til toppen