Høring - NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2020:9 Blindsonen på høring.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.09.2020

Vår ref.: 20/3092

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette NOU 2020:9 Blindsonen på høring.

Arbeids- og sosialdepartementet oppnevnte den 8. november 2019 et utvalg for ekstern gransking av saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land. Utvalget, under ledelse av Finn Arnesen, professor i europarett ved Universitetet i Oslo, avga sin utredning NOU 2020:9 Blindsonen den 4. august 2020 til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.

Granskingsutvalget ble satt ned for å få gjennomført en grundig og fullstendig gjennomgang av saken, med sikte på å avdekke hvordan feilen har kunnet skje og pågå over så lang tid. Utvalget har i sin rapport redegjort for læringspunkter som ble avdekket under gjennomgangen.

Utredningen kan leses her.

Innsending av høringssvarene

Høringsuttalelsene er offentlige og vil bli publisert på Arbeids- og sosialdepartementets side på regjeringen.no.

Frist for å sende inn høringssvar er 21. september 2020.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringsuttalelser bes sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelse under "send inn høringssvar" nedenfor. 

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adressatliste.

Det er satt en kortere høringsfrist enn vanlig. Departementet ser ulempene med kort høringsfrist, men har kommet til at hensynet til rask framdrift i arbeidet med oppfølgingen av rapporten må veie tyngre. Arbeids- og sosialministeren har derfor besluttet at ordinær høringsfrist fravikes og settes til én måned, jf. Utredningsinstruksen punkt 1-4.

Med hilsen

Tom Gulliksen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Ragnar Kanestrøm Trøite
seniorrådgiver

 • Alle departementene
 • Akademikerne
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet
 • Datatilsynet
 • Den Norske Advokatforening
 • Den Norske Dommerforening
 • Domstolsadministrasjonen
 • Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO)
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høyesterett
 • Kommunesektorens organisasjon KS
 • Lagmannsrettene
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Norges Juristforbund
 • Næringslivets hovedorganisasjon
 • Politidirektoratet
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokaten
 • Samarbeidsforum for funksjonshemmede (SAFO)
 • Sivilombudsmannen
 • Statens Sivilrettsforvaltning
 • Tingrettene
 • Trygderetten
 • Unio
 • Universitetet i Bergen, juridisk fakultet
 • Universitetet i Oslo, juridisk fakultet
 • Universitetet i Tromsø, juridisk fakultet
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund