Høring - ny lov om Statens innkrevingssentral

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.10.2010

Vår ref.: 04/3782 SL KSTE/PBU

Høring - ny lov om Statens innkrevingssentral


Finansdepartementet sender på høring et forslag om ny lov for Statens innkrevingssentral.

Utkastet til ny lov regulerer Statens innkrevingssentrals utenrettslige innkreving. Statens innkrevingssentrals tvangsinnkreving foreslås regulert i tvangsfullbyrdelsesloven. I tvangsfullbyrdelsesloven foreslås det nye bestemmelser om Statens innkrevingssentrals namsmannskompetanse, jf. forslaget til ny del II i kapittel 2 i tvangsfullbyrdelsesloven.

Høringsnotatet inneholder også et forslag om at Statens innkrevingssentrals bistand til innkreving av erstatningskrav som omfattes av voldsoffererstatningsloven utvides til også å omfatte krav som er idømt i en sivil sak, se høringsnotatet kapittel 14. Erstatningskrav som følge av skade voldt ved straffbar handling som idømmes i forbindelse med straffesak innkreves i dag av Statens innkrevingssentral dersom skadelidte ønsker det, jf. straffeprosessloven § 455 tredje ledd annet punktum.

Høringsnotatet er lagt ut på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer om forslaget bør sendes til berørte underinstanser, medlemsorganisasjoner mv.

Fristen for å oversende merknader til høringsnotatet er 15. oktober 2010. Vi ber om at merknadene fortrinnsvis sendes pr. e-post til postmottak@fin.dep.no

Med hilsen


Thorbjørn Gjølstad e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                 Helle Harbou-Hals
                                                                 avdelingsdirektør

Vedlegg

Høringsinstansene

 

Alle departementene  
Alle fylkeskommunene  
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeidsgiverforeningen Spekter Postboks 1511 Vika 0117 OSLO
Barneombudet Postboks 8889 Youngstorget  0028 OSLO
Bedriftsforbundet Akersg. 41 0158 OSLO
Brønnøysundregistrene  8910 BRØNNØYSUND
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den Norske Advokatforening Kr. Augusts g. 9 0164 OSLO
Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO
Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 TRONDHEIM
Finansforbundet Postboks 9234 Grønland 0134 OSLO
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor Postboks 2330 Solli 0201 OSLO
Finanstilsynet Revierstredet 3 0151 OSLO
Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO)  Postboks 2473 Solli 0202 OSLO
Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO
Forbrukerombudet Postboks 4597 Nydalen 0404 OSLO
Gjeldsofferalliansen Pilestredet 17 0164 OSLO
Handelshøyskolen BI  0442 OSLO
HSH  Postboks 2900 Solli 0230 OSLO
Juridisk rådgivningskontor for kvinner JURK Postboks 2691 Solli 0204 OSLO
KrediNor Prinsens gt. 2 Postboks 782 Sentrum 0106 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsforeningen for Voldsofre Tjernfaret 29 0956 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge Youngsg. 11 0181 OSLO
Lindorff AS Postboks 283 Skøyen 0213 OSLO
NITO - Norges Ingeniørorganisasjon Postboks 9100 Grønland 0133 OSLO
Nordisk skattevitenskapelig forskningsråd v/generalsekretær Malene Kenzel Avdeling for Offentlig Ret Juridisk Institut Aarhus Universitet Bartholins Allé Bygning 1350 8000 Århus DANMARK
Norges Automobil-Forbund NAF Postboks 6682 Etterstad 0609 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Bank Postboks 1179 Sentrum 0107 OSLO
Norges Eiendomsmeglerforbund Hansteens g. 2 0253 OSLO
Norges Fondsmeglerforbund Postboks 292 Sentrum 0103 OSLO
Norges Handelshøyskole Hellev. 30 5045 BERGEN
Norges Huseierforbund Universitets g. 20 0162 OSLO
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund (NKK) Henrik Ibsens gate 20 0255 OSLO
Norges kommunerevisorforbund Postboks 1417 Vika 0115 OSLO
Norsk Øko-Forum (NØF) Postboks 9070 Grønland 0133 OSLO
Norske Boligbyggelags Landsforbund Postboks 452 Sentrum 0104 OSLO
Norske Inkassobyråers Forening Postboks 311 3201 SANDEFJORD
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) Postboks 5493 Majorstuen 0305 OSLO
Oslo Børs ASA Postboks 460 Sentrum 0105 OSLO
Regjeringsadvokaten Postboks 8012 Dep 0030 OSLO
Riksadvokatembetet Postboks 8002 Dep 0030 OSLO
Riksrevisjonen Postboks 8130 Dep 0032 OSLO
Sivilombudsmannen Postboks 3 Sentrum 0101 OSLO
Senter for statlig økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Skatterevisorenes Forening v/Marit Ringestad Skatt Vest Njøsavegen 2 6863 LEIKANGER
Småbedriftsforbundet Stensberggaten 25 0170 OSLO
Sparebankforeningen i Norge Postboks 6772 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Statens innkrevingssentral Postboks 455 8601 MO I RANA
Toll- og avgiftsdirektoratet Postboks 8122 Dep 0032 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO
Universitetet i Bergen Det juridiske fakultet Postboks 7806 5020 BERGEN
Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Hansine Hansensv. 14 9019 TROMSØ
Verdipapirfondenes forening Hansteens g. 2 0253 OSLO
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS Postboks 9232 Grønland 0134 OSLO
Økonomiforbundet Østregate 23 2317 HAMAR

 

Til toppen