Forsiden

Høring - ny organisering av Det praktisk-teologiske seminar

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.07.2015

Vår ref.: 15/1233

Kulturdepartementet sender med dette på høring et notat med forslag om endringer i organiseringen av Det praktisk-teologisk seminar (PTS) og Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN), som i dag er virksomheter under Kulturdepartementet.

Forslaget i høringsnotat innebærer at virksomheten ved Det praktisk-teologisk seminar (PTS) omorganiseres ved at den blir en del av virksomheten ved Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Virksomheten ved Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) foreslås overført til Den norske kirke.

Høringsfristen er 20. juli 2015.

Bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser ved å klikke på ”Send inn høringssvar”. Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

 

Med hilsen                                                                       

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Per-Otto Gullaksen
seniorrådgiver

2 vedlegg

 

 

           

 

 

Departementene

Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet
KA- Kirkelig arbeidsgiver - og interesseorganisasjon

Akademikerforbundet
Delta
Den katolske kirke
Den norske kirkes presteforening
Det norske Diakonforbund
Det praktisk-teologiske seminar
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Econa
Fagforbundet teoLOgene c/o Fagforbundet Oslo
Fagforbundet, Seksjon Kirke, kultur og oppvekst
Forskerforbundet
Kateketforeningen, Kirkelig undervisningsforbund
Kirkeansatte
Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)
MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Misjonshøgskolen
Norges Kristne Råd
Norsk kvinnelig teologforening
NTL - Norsk Tjenestemannslag
Parat
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Samfunnsviternes fagforening
Sjømannskirken
STAFO
Stiftelsen Kirkeforskning
Utdanningsforbundet