Prop. 55 L (2015–2016)

Endringer i kirkeloven (omdanning av Den norske kirke til eget rettssubjekt m.m.)

Proposisjonen inneholder forslag til endringer i kirkeloven som innebærer at Den norske kirke gis en rettslig selvstendig handleevne, slik de enkelte soknene har i dag. Departementet foreslår at det dannes et nytt rettssubjekt for Den norske kirke. Arbeidsgiveransvaret for prestetjenesten og for ansatte ved de nasjonale og regionale kirkelige organene foreslås på dette grunnlaget overført fra staten til kirken. Statens finansiering av de virksomhetene som overdras, foreslås opprettholdt gjennom rammetilskudd. Den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og kommunene på kirkens område føres videre.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget