Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2014

Resultat:

Spørsmål og svar til høringen - om tidsplaner, organisering og pensjon (.pdf)

Høringssvarene sendes: postmottak@kud.dep.no

Forslag til endringer i kirkeloven for behandling i Kirkemøtet

På bakgrunn av høringen har departementet 3. mars 2015 utarbeidet et dokument for Kirkemøtets behandling av saken. Der er det redegjort for forslagene i høringsnotatet, synspunkter som kom fram under høringen og departementets kommentarer til disse. Det er på enkelte punkter tatt opp nye eller justerte forslag som departementet mener høringen gir grunn til. Dokumentet til Kirkemøtet finnes her (.pdf)

Følg saken Forvaltningsreform for et tydelig skille mellom kirke og stat