Høring - Staten og Den norske kirke – et tydelig skille

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.11.2014

Vår ref.: 14/2218

Staten og Den norske kirke – et tydelig skille. Høring

Vedlagte høringsnotat ”Staten og Den norske kirke – et tydelig skille” sendes med dette på bred høring i Den norske kirke og til andre berørte instanser.

Forslagene som tas opp i høringsnotatet, representerer en viktig endring i forholdet mellom staten og Den norske kirke. Vi håper høringsinstansene har anledning til å sette seg inn i saken og gi synspunkter til departementet som grunnlag for vår videre saksbehandling.

Høringsfristen er 1. november 2014.

Høringsnotatet er på godt over 100 sider og inneholder konkrete forslag til endringer i kirkeloven. Hovedspørsmålene knytter seg til etablering av Den norske kirke som eget rettssubjekt og overføring av arbeidsgiveransvaret for prester og ansatte ved bispedømmerådenes og Kirkerådets administrasjon til Den norske kirke.

Departementet har utarbeidet et eget hefte med oversikt over viktige spørsmål som tas opp i høringsnotatet. Dette vil egne seg for de som ønsker en mer kortfattet sammenstilling av problemstillingene. Både høringsnotatet (V-0971) og oversiktsheftet (V-0970) kan bestilles via nettsidene på regjeringen.no, bestilling av publikasjoner .

Dokumentene er også tilgjengelig på departementets hjemmeside: regjeringen.no, Kulturdepartementet, Høringer.

Eventuelle spørsmål til høringen kan sendes til: inle@kud.dep.no  Spørsmålene vil bli besvart direkte og lagt ut (anonymt) på nettsiden dersom det også kan ha interesse for andre.

 

Med hilsen                                                                        

Ingrid Vad Nilsen (e.f.)
ekspedisjonssjef                                                               

Thom M. Rafoss
avdelingsdirektør

 

Høringsnotatet: Staten og Den norske kirke - et tydelig skille (V-0971) (.pdf)

Hefte med oversikt over viktige spørsmål som tas opp i høringsnotatet (V-0970) (.pdf) 
Dette vil egne seg for de som ønsker en mer kortfattet sammenstilling av problemstillingene.

Både høringsnotatet (V-0971) og oversiktsheftet (V-0970) kan bestilles via nettsidene på regjeringen.no, bestilling av publikasjoner

Høringsinstanser

Departementene
Menighetsrådene
De kirkelige fellesrådene
Bispedømmerådene
Biskopene
Kirkerådet
Opplysningsvesenets fond
Svalbard kirke
Nidaros domkirkes restaureringsarbeider
Sjømannskirken
Stiftelsen Kirkeforskning
Det praktisk-teologiske seminar
Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN)
Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det teologiske Menighetsfakultet
Misjonshøgskolen
Riksantikvaren
KA- Kirkelig arbeidsgiver - og interesseorganisasjon
KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske kirkes presteforening
Fagforbundet teoLOgene c/o Fagforbundet Oslo
Fagforbundet - Kirke- og gravferdsansatte
Fagforbundet, Seksjon Kirke, kultur og oppvekst
NTL - Norsk Tjenestemannslag
Kirkeansatte
Delta
Kateketforeningen, Kirkelig undervisningsforbund
Det norske Diakonforbund
MFO - Musikernes fellesorganisasjon
Utdanningsforbundet
Forskerforbundet
Akademikerforbundet
Parat
STAFO
Samfunnsviternes fagforening
Norges Juristforbund
Norsk Lektorlag
Econa
Norsk kvinnelig teologforening
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
Norges Kristne Råd
Den katolske kirke
Islamsk råd Norge
Human-Etisk Forbund
Riksrevisjonen