Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret med hjemmel i lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift 16. juni 2016 om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2018

Vår ref.: 2017/1962 – 5/FD V 3/PAF

Høringsbrev – Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret med hjemmel i lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift 16. juni 2016 om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften).

Formålet med forslaget er å erstatte gjeldende Tjenesteordning for feltprester, fastsatt ved kgl. res. 10. april 2015. Forslaget innebærer at tjenesteplikten som på visse vilkår gjelder for prester i Den norske kirke og prester og forstandere i registrerte trossamfunn, utvides til også å omfatte personell fra livssynssamfunn. I forbindelse med Den norske kirkes utskillelse fra staten, ble Grunnloven § 16 endret ved at «alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på like linje». Forslaget til forskrift ivaretar denne nye likestillingen.

Frist for å sende inn høringssvar er 01.02.2018.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2581607

Høringer er åpne, og alle kan sende inn innspill. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

 

Med hilsen

Kjersti C. Klæboe (e.f.)
ekspedisjonssjef

Severin Vikanes
avdelingsdirektør

 

Brevet i pdf

Departementene 

Forsvarsbygg
Forsvarets forskningsinstitutt
Forsvarets logistikkorganisasjon
Forsvarsmateriell
Forsvarets sikkerhetsavdeling
Etterretningstjenesten

Fylkesmannsembetene
Helsedirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norsk senter for menneskerettigheter (Universitetet i Oslo)

Ombudsmannen for Forsvaret

Sametinget
Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Den norske kirke
Kirkerådet
Den katolske kirke i Norge
Human-Etisk Forbund
Islamsk Råd Norge

Akademikerne
Amnesty International Norge
Befalets fellesorganisasjon
Krigsskoleutdannede offiserers landsforening
Landsorganisasjonen i Norge
Norges offisersforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon

Norges Røde Kors
Norsk Folkehjelp
Norsk Militærjuridisk Forening
Organisasjon mot Offentlig Diskriminering