Høring - Ny tjenesteordning for Feltprestkorpset – forskrift om tros- og livssynstjeneste

Forsvarsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tros- og livssynstjeneste i Forsvaret med hjemmel i lov 12. august 2016 nr. 77 om verneplikt og tjeneste i Forsvaret m.m. (forsvarsloven) og forskrift 16. juni 2016 om verneplikt og heimevernstjeneste (vernepliktsforskriften).

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.02.2018