Høring - opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2015

Vår ref.: 14/3676 SL MMT/KR

Finansdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i reglene om opplysningsplikt om finansiell informasjon på skatteområdet.

Forslaget innebærer en omstrukturering av lovbestemmelser og enkelte tilpasninger som følge av at Norge har forpliktet seg til å gjennomføre den nye internasjonale standarden for automatisk utveksling av finansielle kontoopplysninger på skatteområdet – Common Reporting Standard.

Vi vil understreke at den enkelte høringsinstans må vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner e.l.

Høringsfristen er 26. juni 2015. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen som ligger på denne nettsiden. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Med hilsen

Helle Harbou-Hals  e.f.
avdelingsdirektør

                                                                         Rino Sten Lystad
                                                                         lovrådgiver

 

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet
Forsvarsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet
Akademikerne
Aksjonærforeningen
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Attac Norge
Bedriftsforbundet
Datatilsynet
De Selvstendige Kommunale Pensjonskasser
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Domstolsadministrasjonen
Finans Norge (FNO)
Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger
Handelshøyskolen BI
Hovedorganisasjonen Virke
IKT-Norge
Kommunal Landspensjonskasse
KS
Landsorganisasjonen i Norge
NITO - Norges ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Øko-Forum (NØF)
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Oslo Børs ASA
Oslo Clearing ASA
Regjeringsadvokaten
Riksadvokatembetet
Riksrevisjonen
Sivilombudsmannen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Småbedriftsforbundet
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsesforeningen
Storbedriftenes skatteforum, Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor
Tax Justice Network – Norge
Toll- og avgiftsdirektoratet
Unio, Hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen (VPS) ASA
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

Til toppen