Høringer

Høring - overtredelsesgebyr og ledelseskarantene i finansforetaksloven mv.

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene blant annet i finansforetaksloven.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 21.08.2020

Vår ref.: 20/124

Finansdepartementet sender med dette på høring et høringsnotat utarbeidet av Finanstilsynet med utkast til regler om overtredelsesgebyr og ledelseskarantene blant annet i finansforetaksloven.

Finanstilsynet foreslår i høringsnotatet regler som vil gi Finanstilsynet adgang til å ilegge overtredelsesgebyr for overtredelser av bestemmelser i finansforetaksloven, forsikringsvirksomhetsloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og de tidligere foreslåtte nye lovene om forsikringsformidling og låneformidling. Finanstilsynet viser til at lovforslaget vil gjennomføre EØS-bestemmelser om overtredelsesgebyr i kapitalkravsdirektivet, krisehåndteringsdirektivet, forsikringsdistribusjonsdirektivet og verdipapiriseringsforordningen. Finanstilsynet viser videre til at forslaget har som formål å legge til rette for at flere overtredelser enn i dag følges opp med en merkbar og tilpasset reaksjon, noe som kan øke etterlevelsen av regelverket og ha en preventiv effekt, samt styrke forbruker- og investorbeskyttelsen. Forslaget vil også bidra til at Finanstilsynet får de samme virkemidlene som flere EU/EØS-rettsakter forutsetter at nasjonale tilsynsmyndigheter som minimum skal ha, noe som kan redusere risikoen for regelverksarbitrasje. For å få et helhetlig regelverk, har Finanstilsynet foreslått regler om overtredelsesgebyr som går noe utover minstekravene i EØS-rettsaktene på enkelte punkter.

Videre foreslår Finanstilsynet nye regler i finansforetaksloven, verdipapirfondloven, lov om forvaltning av alternative investeringsfond og de tidligere foreslåtte lovene om henholdsvis forsikringsformidling, låneformidling og nøkkelinformasjon om sammensatte og forsikringsbaserte investeringsprodukter, som vil gi tilsynet adgang til å forby en person å ha ledelsesfunksjoner i foretak under tilsyn (ledelseskarantene). Finanstilsynet viser til at sentrale formål med lovforslaget er effektiv oppfyllelse av EØS-lovgivningen, og å oppnå en mer enhetlig tilsynsmessig oppfølging av overtredelser av regelverket på tvers i EØS-området.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 21. august 2020.

For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

 

Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                          Åse Natvig
                                                                          avdelingsdirektør

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeids- og sosialdepartementet

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Barne- og familiedepartementet

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Changemaker

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte AS

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansdepartementet

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forsvarsdepartementet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Helse- og omsorgsdepartementet

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskulen på Vestlandet

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

Justis- og beredskapsdepartementet

Klima- og miljødepartementet

KnowledgeGroup AS

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kommunalbanken Norge

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Kulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges takseringsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske boligbyggelags landsforbund AL

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Nærings- og fiskeridepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Olje- og energidepartementet

Oslo børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samferdselsdepartementet

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statoil Norge AS

Statsministerens kontor

Storebrand

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Utenriksdepartementet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet