Høring - øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6

Høring - øvre grense for reguleringsfond etter tjenestepensjonsloven § 4-6

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.02.2016

Vår ref.: 15/2840

I pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven kan arbeidsgiver velge om de ansattes pensjons­beholdninger årlig skal tilføres den avkastningen som oppstår på forvaltningen av midlene, eller om foretaket selv skal garantere for at det tilføres tilstrekkelige midler til å regulere pensjonsbeholdningen i takt med enten samfunnets eller foretakets lønns­vekst. Dersom foretaket velger slik garanti skal ev. avkastning utover det som skal til for å regulere i tråd med lønns­veksten tilføres et reguleringsfond. Reguleringsfondet skal benyttes til å finansiere reguleringen i år hvor oppnådd avkastning ikke er tilstrekkelig.

Tjenestepensjonsloven § 4-6 femte ledd gir departementet hjemmel til i forskrift å sette en øvre grense på reguleringsfondet størrelse, og slik at ev. overskytende midler utover dette skal tilføres foretakets premiefond. Departementet sender med dette på høring høringsnotat og utkast til regler om øvre grense for reguleringsfond i pensjonsordninger etter tjenestepensjonsloven, utarbeidet av Finanstilsynet.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 17. februar 2016 For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke på «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider. 

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv. 

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Per Øystein Eikrem
avdelingsdirektør

Alle departementene
Akademikerne
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finanstilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
Hovedorganisasjonen Virke
Høyskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen i Telemark
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Handelshøyskole
Norges Ingeniør- og teknologorganisasjon
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Juristforbund
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Rederiforbund
Norges Røde Kors
Norges Skogeierforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk Sjøoffisersforbund
Norsk Øko-Forum
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
NTL-Skatt
Næringslivets Hovedorganisasjon
Pensjonskasseforeningen
Personskadeforbundet LTN
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet