Høring - presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har sendt forslag til ny ordning for presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke på høring, med høringsfrist 25. november 2010.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2010

Forslagene har bakgrunn i Stortingets behandling av Meld. St. 13 (2009–2010), jf. Innst. 330 S (2009–2010), og formålet med forslagene er å styrke presesfunksjonen i Bispemøtet i Den norske kirke. ¨