Høring - Revisjon av rammeplan for sykepleierutdanningen

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet utarbeidet et forslag til revisjon av bestemmelser om praksisstudiene i rammeplanen og dens forskrift.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.06.2007

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet utarbeidet et forslag til revisjon av bestemmelser om praksisstudiene i rammeplanen og dens forskrift.
(27.02.2007)

---------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i pdf-format):

Høringsbrev (pdf)
Brev av 29.01.2007 fra Universitets- og høgskolerådet (pdf)
Aktuelle bestemmelser i gjeldende rammeplan og forskrift og endringsforslag (pdf)

Lenke til rammeplan for sykepleierutdannigen 2008

Høringsbrevet vil også kunne leses i html-format ved å navigere i menyen ovenfor (de to andre dokumentene i saken er imidlertid bare publisert i pdf-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne se listen over høringsinstanser samt høringsuttalelsene som mottas i departementet. Høringsuttalelsene vil bli publisert i pdf-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

-------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Revidert rammeplan for sykepleierutdanning ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 25. januar 2008. Last ned rammeplanen i PDF-format ved å klikke her.

Vår ref.: 200602190

Forslag til revisjon av rammeplan for sykepleierutdanningen. Høring

Rammeplan for sykepleierutdanningen fastsatt 7. januar 2000 ble første gang revidert 1. juli 2004 da den ble gjort mindre omfattende, samtidig som det ble lagt større vekt på å definere resultatmål for utdanningen. Rammeplanen ble sist revidert 1. desember 2005. Det var kun en teknisk revisjon etter at ny lov av 1. april 2005 om universiteter og høyskoler trådte i kraft.

Det er etter 2000 bare gjort mindre endringer i rammeplanens bestemmelser om organisering, områder og omfang for praksisstudiene. Organiseringen av pasientbehandlingen har siden da endret seg på flere måter. Tilbudet av praksisplasser  bør reflektere hvor de fleste studentene seinere vil arbeide, samtidig som praksisstudiene skal gi grunnlag for effektiv og allsidig opplæring på grunnleggende områder for yrkesutøvelsen.

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har en arbeidsgruppe under Universitets- og høgskolerådet utarbeidet et forslag til revisjon av bestemmelser om praksisstudiene i rammeplanen og dens forskrift. Arbeidsgruppa skulle bl.a.:

· Gjennomgå bestemmelsene om omfang og området for de enkelte praksisperioder (§ 3B i gjeldende forskrift) for å gjøre bestemmelsene mer tilpasset et helsevesen i stadig raskere endring. Det var et siktemål å gjøre bestemmelsene mindre detaljerte og også for praksisstudiene i større grad definere læringsmål/ læresituasjoner

· Vurdere i noen grad å åpne for lokale tilpasninger

· Vurdere om omfanget av praksis nyttet til ferdighetstrening, forberedelse til og refleksjon over praksisstudiene er optimal

· Sørge for at endringene muliggjør en kvalitetsheving av praksisundervisningen, eller som et minimum sikre at kvaliteten opprettholdes

Arbeidsgruppas forslag ble sendt til uttalelse 14. november 2006 og deretter justert på grunnlag av innkomne merknader. Det endelige forslaget fra arbeidsgruppa ble oversendt Kunnskapsdepartementet 29. januar 2007.

Bestemmelser om praksisstudier er nedfelt både i forskriftsdelen av rammeplanen og i rammeplanen for øvrig. Det justerte forslaget fra arbeidsgruppa sendes med dette på formell høring. Høringsfrist: 1. juni 2007.

Det tas  sikte på at revidert rammeplan med forskrift for sykepleierutdanningen trer i kraft fra 1. januar 2008.

Som vedlegg 1 følger kopi av skriv fra Universitets- og høgskolerådet av 29. januar 2007. I vedlegg 2 og 3 framkommer aktuelle bestemmelser i gjeldende rammeplan og forskrift samt hvilke endringer som nå foreslås.


 

Med hilsen


Toril Johansson (e.f.)
ekspedisjonssjef        
                                                                 Grethe Sofie Bratlie
                                                                 avdelingsdirektør

 

 

Helse Øst
Helse Sør
Helse Vest
Helse Midt-Norge
Helse Nord

Høgskolen i Agder
Høgskolen i Akershus
Høgskolen i Bergen
Høgskolen i Bodø
Høgskolen i Buskerud
Høgskolen i Finnmark
Høgskolen i Gjøvik
Høgskolen i Harstad
Høgskolen i Hedmark
Høgskolen i Molde
Høgskolen i Narvik
Høgskolen i Nesna
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Høgskolen i Oslo
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Høgskolen Stord/Haugesund
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Høgskolen i Telemark
Høgskolen i Tromsø
Høgskolen i Vestfold
Høgskolen i Østfold
Høgskolen i Ålesund
Universitetet i Stavanger
Betanien diakonale høgskole
Diakonhjemmet Høgskole
Diakonissehjemmets Høgskole
Diakonova
Lovisenberg diakonale høgskole

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Barne- og likestillingsdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen

Forskerforbundet
Funksjonshemmedes landsforbund
KS
Norges handikapforbund  
Norsk sykepleierforbund
Studentenes landsforbund                                         
Sykepleierutdanningens faglige lederforum

Til toppen