Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - Tilpasninger i kapitalkravene for banker

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.09.2019

Vår ref.: 19/2702

EUs kapitalkravsregelverk for banker (CRR/CRD IV-regelverket) ble vedtatt i 2013, og har i all hovedsak blitt gjennomført i Norge selv om det ikke har vært del av EØS-avtalen. Regelverket ble innlemmet i EØS-avtalen 29. mars 2019, og vil tre i kraft som del av avtalen når alle tre EØS/EFTA-stater har hevet sine konstitusjonelle forbehold, noe som kan skje i andre halvdel av 2019. Etter ikrafttredelsen vil de norske kapital­kravene bli endret på enkelte punkter. Det såkalte Basel I-gulvet, som har hatt som formål å sikre at de risikobaserte kravene ikke blir for lave, vil bli opphevet, og bankenes kapitalkrav for utlån til små og mellomstore bedrifter vil bli redusert («SMB-rabatten»). Endringene innebærer bl.a. at soliditetstallene for norske og utenlandske banker blir mer sammenlignbare, og at bankenes utlånspraksis kan bli vridd i favør av små og mellomstore bedrifter. Samtidig vil mange bankers reelle kapitalkrav bli redusert, uten at det gjenspeiler en reduksjon i risikoen bankene står overfor.

Departementet har utarbeidet utkast til regelverkstilpasninger som kan bidra til å opprettholde de reelle kapitalkravene på et nivå som samsvarer med risikoen i norsk økonomi. For å fremme finansiell stabilitet og like konkurransevilkår er det lagt vekt på å utforme kravene på en slik måte at de også kan gjelde for utenlandske bankers virksomhet i Norge. Etter utkastet øker systemrisikobufferkravet fra 3 til 4,5 pst. fra 31. desember 2019 for IRB-bankene, mens økningen fases inn frem til utgangen av 2021 for standardmetode­bankene. I tillegg omfatter utkastet midlertidige minstekrav for gjennomsnittlig risikovekting av boliglån og næringseiendomslån. Departementets høringsnotat med forskriftsutkast er tilgjengelig på regjeringen.no.

Departementet ber om eventuelle merknader til høringsnotatet og forskriftsutkastet innen 30. september 2019. For å avgi høringsuttalelse kan du gå til denne høringssaken på regjeringen.no og bruke den digitale løsningen for høringsuttalelse. Her kan du registrere deg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alle kan avgi hørings­uttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Siren Solhaug
avdelingsdirektør

 

Akademikerne

Aksjonærforeningen i Norge

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arbeidsgiverforeningen Spekter

Bankenes sikringsfond

Bedriftsforbundet

Brønnøysundregistrene

Caritas Norge

Changemaker

Coop Norge SA

Datatilsynet

Deloitte  AS

Den norske advokatforening

Den norske aktuarforening

Den norske Revisorforening

Direktoratet for økonomistyring

Econa

Eiendomsmeglerforetakenes forening

Energi Norge

EVRY

Finans Norge

Finansforbundet

Finansieringsselskapenes forening

Finansmarkedsfondet

Finanstilsynet

Folketrygdfondet

Forbrukerrådet

Forbrukertilsynet

Forum for Utvikling og Miljø

Handelshøyskolen BI

Handelshøyskolen i Bodø

Havtrygd Gjensidig Forsikring

Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede

Hovedorganisasjonen Virke

Huseiernes landsforbund

Høgskolen i Sørøst-Norge

Høgskulen på Vestlandet

Industri Energi

Initiativ for etisk handel

Juridisk rådgivning for kvinner

KnowledgeGroup AS

Kommunalbanken Norge

Konkurransetilsynet

Kpmg AS

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lotteri- og stiftelsestilsynet

Nasdaq OMX Oslo ASA

Nordic Association of Electricity Traders

Nordic Trustee

Norges Bank

Norges Bitcoin- og Blockchainforening

Norges Bondelag

Norges eiendomsmeglerforbund

Norges handelshøyskole

Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Norges Interne Revisorers Forening

Norges Juristforbund

Norges Kommunerevisorforbund

Norges Rederiforbund

Norges Røde Kors

Norges Skogeierforbund

Norges takseringsforbund

Norsk Bergindustri

Norsk Crowdfunding Forening

Norsk Hydro ASA

Norsk Journalistlag

Norsk Kapitalforvalterforening

Norsk landbrukssamvirke

Norsk olje og gass

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Sjøoffiserers Forbund

Norsk Venturekapitalforening

Norsk Øko-Forum

Norske boligbyggelags landsforbund AL

Norske finansanalytikeres forening

Norske Forsikringsmegleres Forening

Norske Kredittopplysningsbyråers Forening

NOS Clearing ASA

NTL-Skatt

Næringslivets Hovedorganisasjon

Oslo børs

Oslosenteret

Pensjonskasseforeningen

Personskadeforbundet LTN

Plan Norge

Publish What You Pay Norway

Redd Barna

Regelrådet

Regjeringsadvokaten

Regnskap Norge

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Samtlige departement

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Skatterevisorenes Forening

Småbedriftsforbundet

Sparebankforeningen i Norge

Statens Pensjonskasse

Statistisk sentralbyrå

Statoil Norge AS

Statsministerens kontor

Storebrand

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støttekomiteen for Vest-Sahara

The Nordic Association of Marine Insurers (CEFOR)

Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet

Universitetet i Agder

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet

Verdipapirfondenes forening

Verdipapirforetakenes Forbund

Verdipapirsentralen

Virke Inkasso

Yara International ASA

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

ØKOKRIM

Økonomiforbundet

Til toppen