Høring - utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 14.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.10.2017

Vår ref.: 17/2149

Arbeids- og sosialdepartementet sender med dette på høring utkast til endring i lov om pensjonstrygd for sjømenn § 14.

Den foreslåtte endringen går ut på å avvikle grunnfondet i pensjonstrygden for sjømenn og overføre midlene til reguleringsfondet. Bakgrunnen for forslaget er å styrke bufferkapitalen i ordningen, og dermed redusere risikoen for at statsgarantien utløses dersom økonomien i ordningen skulle svikte. Tiltaket gir også mulighet for bedre avkastning enn de aktuelle midlene gir i dag. Forslaget i høringsnotatet er basert på forslag fra styret for pensjonstrygden for sjømenn.

Frist for å svare på høringen er 1. oktober 2017

Les og svar på høringen digitalt, under "Send inn høringssvar" nedenfor.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss.

Med hilsen 

Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef

Solgunn Marita Tverfjell
avdelingsdirektør

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Det norske maskinistforbund

Finans Norge

Finansdepartementet

Finanstilsynet

Fiskebåt

Garantikassen for fiskere

Industri Energi

Kystrederiene (tidl. Fraktefartøyenes rederiforening)

NHO Sjøfart

Norges Fiskarlag

Norges Rederiforbund

Norsk Sjømannsforbund

Norsk Sjøoffisersforbund

Nærings- og fiskeridepartementet

Pensjonstrygden for sjømenn

Sammenslutningen av fagorganiserte i energisektoren

Sjøfartsdirektoratet

Statens pensjonskasse