Høring - Utkast til forskrift om unntak fra konkurranseloven for avtaler om klinisk veterinærvakt

Departementet foreslår en forlengelse av unntaket fra konkurranseloven §§ 10 og 11 for leverandører av veterinære vakttjenester for ytterligere to år, fordi det kan være behov for ytterligere tid til omstilling til den nye ordningen hvor kommunene har tatt over ansvaret for veterinære vakttjenester fra staten.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.12.2008

Vår ref.: 200703632

Vedlagt følger høringsnotat om forlengelse av unntaket fra konkurranseloven §§ 10 og 11 for leverandører av veterinære vakttjenester.

Det er tidligere gitt unntak for 2008. Departementet har vurdert om unntaket bør videreføres. Det kan være behov for ytterligere tid til omstilling til den nye ordningen hvor kommunene har tatt over ansvaret for veterinære vakttjenester fra staten. Departementet har kommet til at det bør gis et unntak for ytterligere to år, det vil si til utgangen av år 2010. Ut over dette bør det ikke være behov for unntak. Det tas derfor ikke sikte på ytterligere forlengelse av unntaket etter 2010.

Fornyings- og administrasjonsministeren har fattet vedtak om kort høringsfrist i saken fordi saken ikke har store konsekvenser (videreføring av et allerede eksisterende unntak) og fordi det er viktig å få fastsatt unntaket før årsskiftet for å unngå en periode der det ikke foreligger noe unntak. Vi ber om merknader til høringsnotatet og utkast til forskrift innen 1. desember 2008.


Med hilsen

Jan A. Halvorsen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Steinar Hauge
avdelingsdirektør
 

Finansdepartementet
Fiskeri- og kystdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Landbruks- og matdepartementet
KS, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske veterinærforening
Konkurransetilsynet
Norges Bondelag
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Til toppen