Historisk arkiv

Veterinærvakt unntatt fra konkurranseloven

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Veterinær vaktvirksomhet får 2 års unntak fra konkurranseloven. Etter dyrehelsepersonelloven er kommunene pliktig til å påse at det er tilstrekkelig veterinærdekning, herunder vakt utenom ordinær arbeidstid.

Ved kgl. res. av 19. desember 2008 er det gitt unntak fra konkurranselovens §§ 10 og 11 for veterinære vakttjenester ut år 2010.

KS og Den norske veterinærforening har inngått en landsdekkende rammeavtale om veterinærvakt. Avtalen inneholder bestemmelser som gjør at veterinærene trenger unntak fra konkurranseloven for å gjennomføre den. Kommunene overtok ansvaret for veterinærvakt fra staten fra 1. januar 2008.

En regner ikke med at det er behov for noe langvarig unntak fra konkurranseloven. Unntaket er derfor gitt for en begrenset periode på to år.

Kongeleg resolusjon om forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler om klinisk veterinærvakt (PDF)