Høring - Utkast til forskrifter til kap. 13 i ny utlendingslov (Særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre lovendringsforslag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2009

Vår ref.:

Ifølge liste 

 

  
  

Deres ref                                Vår ref                                Dato
                                             200901349-/HAR                 23.03.2009

Høring - Utkast til forskrifter til kapittel 13 i ny utlendingslov (Særskilte regler for EØS/EFTA-borgere mv.) og enkelte mindre lovendringsforslag


Vi viser til kapittel 13 i ny utlendingslov, som ble vedtatt ved endringslov 9. januar 2009 nr. 1, jf. også Ot.prp. nr. 72 (2007-2008) Om lov om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA- borgarar o.a.). Vedlagt oversendes høringsnotat med forslag til forskrifter og enkelte mindre lovendringsforslag i lov av 15. mai 2008 nr. 35 Om lov om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven).
Nærmere om forskriftsutkastet
Iverksettelse av kapittel 13 i loven og de utfyllende forskriftene gjennomfører direktiv 2004/38/EF i norsk rett. Som det fremgår av Ot.prp. nr. 72 (2007-2008), klargjøres og forenkles regelverket samtidig som gjeldende regler og rammer for arbeidskraftmobilitet i stor grad videreføres.

En viktig endring med det nye regelverket er at dagens system med oppholdstillatelser faller bort og erstattes av en enklere registreringsordning. En annen viktig endring er at det innføres en varig oppholdsrett for EØS-borgere og deres familiemedlemmer uavhengig av statsborgerskap, etter fem års opphold i landet. Forslaget til forskrift legger til rette for disse endringene.

Som for de øvrige kapitlene i den nye utlendingsloven, utfyller forslaget til forskrift lovbestemmelsene.  En stor del av forskriftsutkastet er, som nevnt, en videreføring av gjeldende rett. I noen grad er gjeldende praksis forskriftsfestet.

Særlig om forskriftsregulering av forholdet mellom særreglene for EØS/EFTA-borgere og lovens øvrige bestemmelser
I lovens § 109 er det gitt hjemmel for å gi forskrift om forholdet mellom bestemmelsene i lovens kapittel 13 og lovens øvrige bestemmelser. En tilsvarende hjemmel foreligger ikke etter 1988-loven, og det er etter gjeldende regelverk ikke gjort annen avklaring om forholdet til det generelle regelverket enn at det anvendes ”så langt det passer”. Dette har i praksis åpnet for tolkningstvil og uklarheter. For å avverge dette, foreslår vi at det nå langt på vei fastsettes i forskriften hvilke regler i loven for øvrig som skal gjelde for EØS/EFTA-borgere sammen med reglene i kapittel 13, og regler om konsekvensene ved valg av regelsett. Det vises til høringsnotatet punkt 2 og forskriftsutkastet
§§ 19-1-19-5.

Nærmere om lovendringsforslagene
Vi har funnet det nødvendig å foreslå noen endringer i enkelte bestemmelser i utlendingsloven av lov 15. mai 2008. Forslagene berører både bestemmelser i det alminnelige regelverket og i særreglene for EØS/EFTA-borgere. Det vises til lov- og forskriftsutkastet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Som det fremgår av punkt 14 i høringsnotatet, vil det være kostnader knyttet til innføringen av registreringsordningen. Kostnadene vil hovedsakelig påløpe i forbindelse med hurtigiverksetting av denne og er anslått av Utlendingsdirektoratet å utgjøre om lag 3 millioner kroner i 2009.

Høringsfrist
Eventuelle uttalelser til forslagene bes sendt til Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 15. mai 2009. Vi ber også om å motta innspillene elektronisk til har@aid.dep.no.

Vedlagt følger liste over høringsinstanser. Instansene bes vurdere om forslagene bør forelegges for eventuelle underliggende organer.

Med hilsen


Ola Ribe (e.f.)

fung.ekspedisjonssjef                        Henriette Munkebye
                                                       avdelingsdirektør

Vedlegg (Forslag til lov- og forskriftsreguleringer)

 

Liste over høringsinstanser

 • Advokatforeningen
 • Advokatfirmaet Hestenes og Dramer & Co
 • African Youth in Norway (AYIN)
 • Akademikerne
 • Amnesty International Norge
 • Antirasistisk Senter
 • Arbeiderpartiet
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV)
 • Arbeidstilsynet
 • Barneombudet
 • Bispedømmene (11 stykker)
 • Buddhistforbundet
 • Datatilsynet
 • Demokratene
 • Den katolske kirke
 • Den norske dommerforening
 • Den norske Helsingforskomité
 • Den norske kirke - Kirkerådet
 • Departementene
 • Det liberale folkepartiet
 • Det mosaiske trossamfunn i Oslo.
 • Det mosaiske trossamfunn i Trondheim
 • Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi)
 • Domstolsadministrasjonen
 • Faglig forum for kommunalt flyktningarbeid
 • Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
 • Flyktninghjelpen
 • Fokus (Forum for women and developement)
 • Fremskrittspartiet
 • Fylkesmennene (18 stykker)
 • Grenseland – forum for asylsøkere og flyktninger
 • Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
 • Helsetilsynet
 • Human Rights Service (HRS)
 • Høyre
 • Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO)
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • IOM – International Organization for Migration
 • Islamic Cultural Center Norway
 • Islamsk Kvinnegruppe Norge (IKN)
 • Islamsk Råd
 • Juridisk Rådgivning for kvinner (JURK)
 • Jussformidlingen i Bergen
 • Juss-hjelpa i Midt-Norge
 • Juss-hjelpa i Nord-Norge
 • Juss-Buss
 • KIM – kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene
 • Kirkens Bymisjon
 • Kirkens Nødhjelp
 • Kontoret for fri rettshjelp
 • Krisesentersekretariatet
 • Kristelig Folkeparti
 • Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA)
 • KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
 • Kystpartiet
 • Landbrukets arbeidsgiverforening
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
 • Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Miljøpartiet De grønne
 • MiRA Ressurssenter for innvandrer- og flyktningkvinner
 • Nei til EU
 • NOAS – Norsk organisasjon for asylsøkere
 • NORAD
 • Norges Hindu Kultur Senter
 • Norges Idrettsforbund og Olympiske komité
 • Norske Idrettsutøveres Sentralforbund
 • Norges Ingeniørorganisasjon
 • Norges Juristforbund
 • Norges Kommunistiske Parti
 • Norges politilederlag
 • Norges Rederiforbund
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Barnevernsamband
 • Norske kvinners sanitetsforening
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk Innvandrerforum
 • Norsk Krisesenterforbund
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)
 • Nye Norges kristne råd
 • Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
 • OMOD – Organisasjonen mot offentlig diskriminering
 • Oslo katolske bispedømme
 • Oslo Røde Kors Internasjonale Senter
 • Pensjonistpartiet
 • Petroleumstilsynet
 • Politiembetsmennenes landsforening
 • Politiets Fellesforbund
 • PRESS – Redd Barna Ungdom
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Ressurssenter for pakistanske barn
 • Rettspolitisk forening
 • Riksadvokaten
 • SOS Rasisme
 • Rødt
 • Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn
 • Sanatan Mandir Sabha
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF)
 • Senterpartiet
 • Skattedirektoratet
 • Sosialistisk Venstreparti
 • Statistisk Sentralbyrå
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • UNHCR Stockholm
 • Universitetene (8 stykker)
 • Unio – Hovedorganisasjonen for universitets- og høyskoleutdannede
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Utlendingsnemnda (UNE)
 • Venstre
 • World Islamic Mission
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
 • Økokrim

Til toppen