Høring - utkast til lovregler - CRD IV

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2012

Vår ref.: 11/4256 MW

Høring - utkast til lovregler - CRD IV

EU-kommisjonen la 20. juli 2011 frem sitt forslag til gjennomføring av Basel III-reglene i EU-området. Dette er et forslag til den tredje revisjonen av kapitalkravsdirektivene til EU, også kalt CRD IV. Forslaget innebærer at EUs gjeldende kapitalkravsdirektiver erstattes av:

(1) en forordning med krav til institusjonenes soliditet og likviditetsstyring mv. og
(2) et nytt direktiv som regulerer adgangen til å drive virksomhet som kredittinstitusjon og verdipapirforetak.

Rettsaktene behandles nå i EUs parlament og EUs råd. De foreslåtte rettsaktene er EØS-relevante og forventes tatt inn i EØS-avtalen. Handlingsrommet for norske myndigheter vil avhenge av hvordan EUs rettsakter blir utformet, og av beslutningen i EØS-komiteen. Bruk av forordning avskjærer som hovedregel nasjonalt handlingsrom.

Etter forslaget fra EU-kommisjonen skal det nye regelverket ha virkning fra 1. januar 2013. De nye kravene skal iht. forslaget fases inn over en lang periode, og vil først få full virkning fra 1. januar 2019.

Finansdepartementet sendte i brev 31. mai 2011 på høring Banklovkommisjonens utredning om ny finanslovgivning (NOU 2011: 8). Banklovkommisjonens utkast til ny lov om finansforetak og finanskonsern mv. (finansforetaksloven) inneholder regler som tar sikte på å gjennomføre forventede EØS-regler som svarer til de nye EU-reglene i CRD IV om kapital og likviditet for banker, andre kredittinstitusjoner og verdipapirforetak.

Finanstilsynet har i vedlagte høringsnotat datert 10. oktober 2011 også utarbeidet utkast til lovregler som gjennomfører det forventede nye CRD IV regelverket. Finanstilsynet har basert sitt utkast til endring på en videreføring av finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. For banker og andre kredittinstitusjoner legger Finansdepartementet opp til å gjennomføre nytt CRD IV-regelverk i ny finansforetakslov basert på utkastet til Banklovkommisjonen. Finansdepartementet ber derfor om merknader til det materielle innholdet i høringsutkastet på dette punktet, og merknader både til materielt innhold og lovteknisk utforming for utkastet til endring i verdipapirhandelloven.

En liste over høringsinstanser er vedlagt brevet her. Departementet ber om eventuelle merknader innen fredag 6. januar 2012. Departementet ber videre om at alle høringssvar sendes på e-post til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                         Mirella Elisa Wassiluk
                                                                         avdelingsdirektør


Vedlegg

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
AktuarKonsulenters Forum
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Kommunerevisorforening
Norges Rederiforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Regjeringsadvokaten
Revisjonssjefkretsen
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Småbedriftsforbundet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Tilsynsrådet for Advokatvirksomhet
Unio
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

 

 

Til toppen