Høring - utlikning av Finanstilsynets utgifter

Status: Under behandling

Høringsfrist: 01.09.2016

Vår ref.: 15/5593

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til enkelte endringer i forskrift om utlikning av Finanstilsynets utgifter ved tilsyn. Vedlagte høringsnotat med utkast til endringer i forskriften er utarbeidet av Finanstilsynet. Utkastet til endringer gjelder beregning og fordeling av tilsynsavgift for forvaltere av alternative investeringsfond (AIF) og forvaltningsselskaper for verdipapirfond. 

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 1. september 2016. For å avgi høringsuttalelse, bruk den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på denne siden ved å klikke «Send inn høringssvar». Høringsuttalelser er offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert på våre nettsider.

Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for, og eventuelt sørger for, foreleggelse av høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.

Med hilsen 

Geir Åvitsland  e.f.
ekspedisjonssjef

Åse Natvig
avdelingsdirektør

Norsk Venturekapitalforening
Norsk Kapitalforvalterforening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirfondenes Forening