Høring - utredning om endringer i tilsynet med norske markedsplasser som følge av nytt EU-regelverk

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.02.2009

Vår ref.: 08/5957 FM KRR

Høring - utredning om endringer i tilsynet med norske markedsplasser som følge av nytt EU-regelverk


Finansdepartementet sender med dette på høring vedlagte utredning, utarbeidet av Kredittilsynet, om endringer i tilsynet med norske markedsplasser som følge av nytt EU-regelverk.

Utredningen omhandler både tilsynsoppgaver knyttet til utsteders forpliktelser og tilsynet med atferden i verdipapirmarkedet. Det følger av prospektdirektivet (Direktiv 2003/71/EF) at overføring av prospektkontrollen til Kredittilsynet må skje innen utgangen av 2011. I tillegg foreslås sanksjonering av bestemmelsene om løpende informasjonsplikt overført fra Oslo Børs til Kredittilsynet. Utredningen inneholder forslag til nødvendige forskriftsendringer i tilknytning til overføring av prospektkontrollen. Utredningen inneholder også forslag til lovendring slik at det kan opprettes egen klagenemnd som kan behandle saker om prospektkontroll.

Finansdepartementet ber om høringsinstansenes merknader innen 15. februar 2009.

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
Ekspedisjonssjef                                                                                   Erling G. Rikheim
                                                                                                          avdelingsdirektør


Vedlegg: Utredning

Gjenpart: Kredittilsynet

Høringsliste


Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Bedriftsforbundet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens hovedorganisasjon
HSH
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Nord Pool ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norsk Venture
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Sparebankforeningen i Norge
Verdipapirfondenes forening
Verdipapirsentralen
Økonomiforbundet

 

Til toppen