Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring - utvalgsrapport om lokal forvaltning av Tanavassdraget

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.03.2010

Vår ref.:

Last ned høringsbrevet i pdf

I forbindelse med behandlingen av finnmarksloven slo Stortinget fast at rettighetene til fiskeressursene i Tanavassdraget tilligger lokalbefolkningen i elvedalen, og at forvaltningen av ressursene skal være lokal og rettighetsbasert. Stortinget ga Kongen myndighet til å fastsette forskrift med nærmere bestemmelser om forvaltningen. For å følge opp Stortingets vedtak oppnevnte Miljøverndepartementet 6. juni 2008 et bredt sammensatt utvalg som fikk i oppdrag å utrede forslag til lokal forvaltning av fiskeressursene i vassdraget. Stortingets vedtak er i samsvar med et lenge uttalt ønske fra befolkningen i elvedalen.

Tanautvalget legger i rapporten frem et enstemmig forslag til lokal forvaltning av fiskeressursene i Tanavassdraget. Utvalgets hovedforslag er at det opprettes et lokalt forvaltningsorgan - Tanavassdragets fiskeforvaltning - som skal overta ansvar og oppgaver som i dag er tillagt statlige myndigheter. De viktigste oppgavene vil være å organisere fisket, sørge for tilstrekkelig fiskeoppsyn og forvalte inntektene fra salg av fiskekort. Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også bidra til langsiktig bevaring av fiskeressursene og delta i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Høringsadressatene bes merke seg forslaget til forskrift om lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget og forslaget til nytt annet ledd i finnmarkslovens § 28 om lovfesting av stangfiskeretten.

Utvalgets rapport ligger på Miljøverndepartementets hjemmeside

Dersom det allikevel er ønskelig å motta en papirkopi av rapporten, ber vi om at det tas kontakt på 22245853 eller i e-post til [email protected].

Vi ber om eventuelle merknader innen 31.03.2010.

Med hilsen

Per W. Schive (e.f.)
avdelingsdirektør

Heidi Ekstrøm
seniorrådgiver

Finansdepartementet
Justisdepartementet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, 9730 Karasjok
Deanu gielda -Tana kommune, Rådhusveien 3, 9845 Tana
Kárásjoga gielda - Karasjok kommune, Rådhusgata 4, 9730 Karasjok
Guovdageainnu suohkan - Kautokeino kommune, Bredbuktnesveien 6, 9520 Kautokeino
Unjárgga gielda - Nesseby kommune, Rådhuset, 9840 Varangerbotn
Alta kommune, Postboks 1403, 9506 Alta
Berlevåg Kommune, Torget 4, 9980 Berlevåg
Båtsfjord kommune, postboks 610, 9991 Båtsfjord
Gamvik kommune, postboks 174, 9770 Mehamn
Hammerfest kommune, postboks 1224, 9616 Hammerfest
Hasvik kommune, postboks 43, 9593 Breivikbotn
Kvalsund kommune, 9620 Kvalsund
Lebesby kommune, postboks 38, 9790 Kjøllefjord
Loppa kommune, Parkvn. 1/3, 9550 Øksfjord
Måsøy kommune, Torget 1, 9690 Havøysund
Nordkapp kommune, postboks 403, 9751 Honningsvåg
Porsanger kommune, Rådhuset, 9712 Lakselv
Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes
Vadsø kommune, Rådhusgata 5, 9800 Vadsø
Vardø kommune, postboks 292, 9951 Vardø
Finnmark fylkeskommune, 9815 Vadsø
Finnmarkseiendommen, postboks 133, 9811 Vadsø
Fylkesmannen i Finnmark, Statens hus, 9815 Vadsø
Øst-Finnmark politidistrikt, 9917 Kirkenes
Lensmannen i Tana, postboks 127, 9846 Tana
Lensmannen i Karasjok, postboks 104, 9735 Karasjok
Tollregion Nord-Norge, postboks 2133, 9267 Tromsø
Direktoratet for naturforvaltning, Tungasletta 2, 7485 Trondheim
Samisk høyskole, 9520 Kautokeino
Universitetet i Tromsø, Samisk senter, 9037 Tromsø
Bivdi, Smørfjord, 9713 Russenes
Gáldu, Bredbuktnesveien 50, 9520 Kautokeino
Goahtegearret v/ Toralf Henriksen, Lattosluohkka 28, 9730 Karasjok
Norske Reindriftssamers Landsforbund, postboks 508, 9255 Tromsø
Norske Samers Riksforbund, postboks 173, 9521 Kautokeino
Samenes Folkeforbund, Nordmoveien 236, 8530 Bjerkvik
Samenes Landsforbund, Kirkemo, 9826 Sirma
Sámi bivdo- ja meachástansearvi, 9520 Kautokeino
Norges jeger- og fiskerforening, postboks 94, 1378 Nesbru
Norges jeger- og fiskerforening Finnmark, postboks 26, 9915 Kirkenes
Laksebreveiere i Tanavassdraget AL, Ringveien 43, 9845 Tana.
Tana laksefiskeforening v/ Ingrid Nordal, Båteng, 9845 Tana.
Tana jeger- og fiskerforening v/Tor Ørjan Store, Søndre Luftjok, 9845 Tana
Karasjok jeger- og fiskerforening v/Karl-Arne Larsson, Stuorgeadgi 1, 9730 Karasjok
Tana næringsforening v/Kåre Ballari, Berveien 3, 9840 Varangerbotn.
Tana bondelag v/ Per A. Mathisen, Bonakas, 9845 Tana.
Tana bonde- og småbrukarlag v/Marit Bruland Varsi, Sirma, 9845 Tana.
Badje Deanu Siida v/ Viktor Trosten, Holmesund, 9845 Tana.
Fanasgietti Badjosiida v/Aage Solbakk, Hillagurra, 9845 Tana
Reinbeitedistrikt 7/8 v/Magne Andersen, Ringveien 43, 9845 Tana.
Reinbeitedistrikt 9 v/Magne Ballovara, Båteng, 9845 Tana.
Reindriftsforvaltningen, postboks 1104, 9504 Alta
Alleknjarg bygdelag v/Jon Arild Aslaksen, Alleknjarg, 9845 Tana
Algasvarre bygdelag v/Leif Kr. Sundelin, Bonakas, 9845 Tana
Austertana bygdelag v/Oddvar Pedersen, Austertana, 9845 Tana
Birkestrand bygdelag v/Solfrid Jessen, Birkestrand, 9845 Tana
Båteng og omegn bygdelag v/ Terje Johnsen, Båteng, 9845 Tana
Holmesund og Gardak bygdelag v/Åsmund Nilsen, Lallos, 9845 Tana
Holmfjell og Gulbojok bygdelag v/Vilgun Johansen, Holmfjell, 9845 Tana
Lavonjarg vel v/Aleksander Lyngberg, Birkestrand, 9845 Tana
Masjok bygdelag v/Kirsti Breivoll, Masjok, 9845 Tana
Polmak bygdelag v/Nils Olaf Eriksen, Polmak, 9845 Tana
Rustefjelbma og Boftsa bygdelag v/Ragnhild Hildonen, Rustefjelbma, 9845 Tana
Sandlia og omegn bygdelag v/Jenny Westberg, Ivarjok, 9845 Tana
Seida og Luftjok bygdelag v/Torill M. Børresen, Søndre Luftjok , 9845 Tana
Sirbmá gilisearvi/Sirma bygdelag v/Monica Balto, Sirma, 9845 Tana
Skipagurra bygdelag v/May-Brith Tobiassen, Skiippagurra, 9845 Tana
Tana bru vel v/Eli Sabbasen, Moseveien, 9845 Tana
Torhop og Tarmfjord bygdelag v/Harry Johansen, Torhop, 9845 Tana
Vestertana kapell og bygdelag v/Trygve Larsen, Vestertana, 9845 Tana
Vestre Skiippagurra bygdelag v/Mika Saxell, Vestre Skiippagurra, 9845Tana
Valjok Biras v/Nils Erling Skoglund, Valljohka, 9730 Karasjok
Bieskenjárga grendelag v/Laila Somby Sandvik, Bieskenjárga, 9730 Karasjok
Rája Gilisearvi v/Osvald Sara Nikkinen, postoks 151, 9730 Karasjok
Anárjogaleagi biras/Anarjokdalens velforening v/Torfinn Balto, Suomageaidnu, 9730 Karasjok
Dalabogi guovlu v/John Turi, Reinøyringen 21, 9700 Lakselv
Njáhkajávri hytteforening v/Svein Nordsletta, Jeaggeluodda 12, 9730 Karasjok

Til toppen