Forslag til lokal forvaltning av fisk og fisket i Tanavassdraget

Les rapporten (pdf)

Forord

Last ned rapporten.I forbindelse med behandlingen av finnmarksloven slo Stortinget fast at rettighetene til fiskeressursene i Tanavassdraget tilligger lokalbefolkningen i elvedalen, og at forvaltningen av ressursene skal være lokal og rettighetsbasert. Stortinget ga Kongen myndighet til å fastsette forskrift med nærmere bestemmelser om forvaltningen. For å følge opp Stortingets vedtak oppnevnte Miljøverndepartementet 6. juni 2008 et bredt sammensatt utvalg som fikk i oppdrag å utrede forslag til lokal forvaltning av fiskeressursene i vassdraget. Stortingets vedtak er i samsvar med et lenge uttalt ønske fra befolkningen i elvedalen.

Utvalget – heretter benevnt som Tanautvalget – legger i denne rapporten frem et enstemmig forslag til lokal forvaltning av fiskeressursene i Tanavassdraget. Utvalgets hovedforslag er at det opprettes et lokalt forvaltningsorgan - Tanavassdragets fiskeforvaltning - som skal overta ansvar og oppgaver som i dag er tillagt statlige myndigheter. De viktigste oppgavene vil være å organisere fisket, sørge for tilstrekkelig fiskeoppsyn og forvalte inntektene fra salg av fiskekort. Tanavassdragets fiskeforvaltning skal også bidra til langsiktig bevaring av fiskeressursene og delta i samarbeidet med Finland om forvaltningen av vassdraget.

Som del av arbeidet har utvalget også drøftet den alvorlige situasjonen for mange av laksebestandene i Tanavassdraget. Det er bred enighet om at det er nødvendig å sikre et mer bærekraftig fiske, og at overenskomsten mellom Norge og Finland snarest må moderniseres i tråd med føre-var-tilnærmingen i laksefisket.

Oslo, 3. desember 2009

Reidar Varsi
Edvard Nordsletta
Ingrid Nordal
Karl-Arne Larsson
Frank Martin Ingilæ
Kjell Harald Sæther
Audhild Schanche
Heidi Ekstrøm