Høring - videreføring av overgangsregler i kapitalkravsforskriften

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 25.11.2011

Vår ref.: 11/4317 MW

Videreføring av overgangsregler i kapitalkravsforskriften

Banker som beregner kapitalkrav etter risikobaserte, interne modeller i henhold til de nye Basel II-reglene (IRB-banker), skal frem til 31. desember 2011 ha en kapitaldekning som minst tilsvarer 80 pst. av minstekravet til kapital under de mer sjablongmessige Basel I-reglene. Tilsvarende gulv gjelder ikke for banker som benytter standardmetoden. Finanstilsynet har i brev 10. oktober 2011 til Finansdepartementet bedt om at overgangsbestemmelsen forlenges slik at den også gjelder i 2012.

EU-kommisjonen la 20. juli 2011 frem sitt forslag til gjennomføring av Basel III-reglene for banker i EU-området, den tredje revisjonen av kapitalkravsdirektivene til EU, også kalt CRD IV. Forslaget innebærer at EUs gjeldende kapitalkravsdirektiver 2006/48/EC og 2006/49/EC erstattes av en forordning med krav til institusjonenes soliditet og likviditetsstyring mv. og et nytt direktiv som regulerer adgangen til å drive virksomhet som kredittinstitusjon og verdipapirforetak. Ovennevnte overgangsregel er foreslått forlenget frem til 31. desember 2015 i EUs nye forslag til regelverk.

Forslaget til nytt direktiv og forordning som endrer kapitaldekningsdirektivene er til behandling i Rådet og Parlamentet. De foreslåtte rettsaktene er EØS-relevante og forventes tatt inn i EØS-avtalen.

Det har i gjeldende regelverk vist seg å være store forskjeller i beregningen av kapitalkravet knyttet til lån med pant i bolig avhengig av om en bank bruker den såkalte standardmetoden eller egne interne beregningsmodeller, og at bruk av beregningsmodellene svekker kravene til kapital. Ut fra hensynet til finansiell stabilitet er det gode grunner til å begrense forskjellen i kapitalkravsberegningen som følger av interne beregningsmetoder, jf. at alle banker bør ha mer kapital bak sine boliglån. På dette grunnlag og for å beholde kontinuiteten i regelverket frem til CRD IV skal gjennomføres i Norge, legger Finansdepartementet opp til at overgangsregelen, om at institusjoner som benytter IRB eller AMA-metode skal ha en kapitaldekning som minst tilsvarer 80 pst. av minstekravet til kapital under de mer sjablongmessige Basel I-reglene, kan forlenges med virkning utover 1. januar 2012.

Finansdepartementet ber om eventuelle merknader senest fredag 25. november 2011.
 


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                          Mirella Elisa Wassiluk
                                                                          avdelingsdirektør


Vedlegg

 

 

Høringsinstanser

Alle departementene
Akademikerne
Aksjonærforeningen i Norge
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Banklovkommisjonen
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Unio

 

 

Til toppen