Høring - vurdering av behov for etableringstilskudd og differensiering mellom de samiske skriftsspråkene

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet utredet behovet for endringer i tilskuddsordningen for samiske aviser.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 19.11.2009

 

 

Vår ref.: 2007/04536/ME/ME2 LAB: MK

Høring - vurdering av behov for etableringstilskudd og differensiering mellom de samiske skriftspråkene

Medietilsynet har på oppdrag fra departementet utredet behovet for endringer i tilskuddsordningen for samiske aviser. Medietilsynets utredning følger vedlagt. Vedlagt følger også et innspill fra Snåsa kommune om kommunens rolle i forvaltningen av sørsamisk språk og kultur.

Høringssaken er også lagt ut på Internett, se http://www.regjeringen.no/kkd.

Med bakgrunn i de siste endringene i pressestøtten for samiske aviser, og konsultasjonene med Sametinget som ble avholdt i denne forbindelse, ga Kultur- og kirkedepartementet Medietilsynet i oppdrag å vurdere Sametingets forslag om bl.a. større differensiering mellom de samiske skriftspråkene. I tillegg har departementet bedt tilsynet om å vurdere ”behovet for å lempe på ettårsregelen i forskriften” (dvs. kravet om at vilkårene for tilskudd må ha vært oppfylt i minst ett kalenderår) eller evt. å åpne for en form for etableringsstøtte. Formålet har vært å vurdere muligheten for å legge til rette for avistilbud på alle tre samiske skriftspråk.

Departementet ber høringsinstansene vurdere om notatet bør legges fram for ev. underliggende organer. Organer og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi høringsuttalelse.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende senest 19. november 2009.

Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser blir oversendt både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.

Med hilsen

Ellen Skjærsaker Tauland e.f.
avdelingsdirektør

Lars Brustad
underdirektør

Vedlegg

Kopi: Medietilsynet

Høringsinstanser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Sametinget
Sálas
Mediebedriftenes landsforening
Landslaget for lokalaviser
Norsk redaktørforening

Til toppen