Høring – anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland

Finansdepartementet sender med dette på høring utkast til regler om anvendelse av motsyklisk kapitalbuffer i vertsland.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.06.2016