Høring – Den europeiske grense- og kystvakt (EBCG)

Høring om Europakommisjonens forslag til ny rettsakt om Den europeiske grense- og kystvakt.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 15.11.2018

Vår ref.: 18/5304

Europakommisjonen la frem forslag til ny rettsakt om Den europeiske grense- og kystvakt den 12.09.18. Forslaget tar sikte på en mer effektiv grenseforvaltning og en styrking av arbeidet med retur av tredjelandsborgere uten lovlig opphold.

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette forslaget på høring. Forslaget er Schengen-relevant, slik at Norge vil delta i diskusjonene på alle nivåer i rådsstrukturen.

Frist for å sende inn høringssvar er 15.11.2018.

Les og svar på høringen her: www.regjeringen.no/id2616038.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Vi ber om at høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Med hilsen
Dag Egil Adamsen
avdelingsdirektør

Knut Anders Moi
avdelingsdirektør

 • Akademikerne
 • Arbeids- og sosialdepartementet
 • Barne- og likestillingsdepartementet
 • Barneombudet
 • Datatilsynet
 • Domstoladministrasjonen
 • Fagforbundet
 • Finansdepartementet
 • Forsvarsdepartementet
 • Helse- og omsorgsdepartementet
 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet
 • Juristforbundet - Norges Juristforbund
 • JURK - Juridisk rådgivning for kvinner
 • Juss-Buss
 • Jussformidlingen
 • Klima- og miljødepartementet
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Kulturdepartementet
 • Kunnskapsdepartementet
 • Landbruks- og matdepartementet
 • LDO - Likestillings- og diskrimineringsombudet
 • Nasjonalt ID-senter
 • Norges lensmanns- og politilederlag
 • Norges Røde Kors
 • Norsk Folkehjelp
 • Norsk organisasjon for Asylsøkere - NOAS
 • Norsk senter for menneskerettigheter
 • Norsk tjenestemannslag
 • Nærings- og fiskeridepartementet
 • Olje- og energidepartementet
 • Politidirektoratet
 • Politiets Fellesforbund
 • Politiets sikkerhetstjeneste
 • Politijuristene
 • Redd Barna
 • Regjeringsadvokaten
 • Riksadvokatembetet
 • Samferdselsdepartementet
 • Selvhjelp for innvandrere og flyktninger - SEIF
 • Sivilombudsmannen
 • Tekna
 • UNIO
 • Utenriksdepartementet
 • Utlendingsdirektoratet
 • Utlendingsnemnda
 • YS