Høring – differensierte forsinkelsesgebyr ved for sen innsending av årsregnskap

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 21.10.2009

Vår ref.: 09/1625 FM TYH

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til differensierte forsinkelsesgebyr for små stiftelser ved for sen innsending av årsregnskap til Regnskapsregisteret. Høringsnotatet er utarbeidet av Kredittilsynet på oppdrag fra Finansdepartementet.

Vi ber om høringsinstansenes merknader innen 21. oktober 2009. Vi ber dessuten om at høringsuttalelsene sendes elektronisk til postmottak@fin.dep.no. De enkelte høringsinstansene bes om å vurdere om høringsdokumentene også bør forelegges underliggende etater eller tilknyttede virksomheter. Instanser som ikke er oppført på listen over høringsinstanser er også velkomne til å komme med innspill i høringen.


Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                                 Alexander Behringer
                                                                                 underdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet

Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den Norske Revisorforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
HSH
Kredittilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Kommunerevisorforening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Skattedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens innkrevingsentral
Statistisk sentralbyrå
Økokrim


 

Til toppen