Høring - Endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper, banker/finansieringsforetak og verdipapirforetak

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.09.2009

Vår ref.:

Høringsinstanser
iht. vedlagt liste
 

 

Deres ref                                              Vår ref                                  Dato
                                                          08/3242  FM GK                     05.06.2009


 

Høring — Endringer i årsregnskapsforskriftene for forsikringsselskaper, banker/finansieringsforetak og verdipapirforetak


Finansdepartementet ba Kredittilsynet i brev av 12. februar 2009 vurdere særskilte lettelser i notekravene for små forsikringsselskaper, behov for teknisk oppdatering av årsregnskapsforskrifter for banker og forsikringsselskaper som følge av endringer i IFRS, og om det generelt er andre endringer i nevnte årsregnskapsforskrifter som bør gjøres.

Finansdepartementet har i brev 27. mai 2009 mottatt Kredittilsynets vurderinger i utkast til høringsnotat (vedlagt). Kredittilsynet foreslår i tillegg til de forhold som departementet nevner i ovennevnte brev enkelte endringer i årsregnskapsforskriften for verdipapirforetak.

Departementet ber om merknader til forslaget innen 1. september 2009. Høringsuttalelser bes også oversendt i elektronisk form til postmottak@fin.dep.no.

 

Med hilsen


Jan Bjørland  e.f.
ekspedisjonssjef

                                                                               Per Øystein Eikrem
                                                                               avdelingsdirektør


Vedlegg

Høringsinstanser


Justis- og politidepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AktuarKonsulenters Forum
Brønnøysundregistrene
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Nord Pool ASA
Nordic Association of Energy Traders (NAET)
Norges Autoriserte REgnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Kommunerevisorforening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Norske Pensjonskassers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Revisjonssjefkretsen
Siviløkonomene
Sjøassurandørenes Centralforening
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM
Økonomiforbundet

Til toppen