Høring – endringer i samordningsloven i forbindelse med innføring av skjermingstillegg i uføres alderspensjon

Resultat: Prop. 48 L (2011-2012) og Endringslov 20 april 2012 nr. 16 til lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2011

Vår ref.: 11/4245

Vedlagt følger høringsnotat med forslag endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser. Bakgrunnen er Regjeringens forslag om at uføre født i 1944–1951 ved overgang til alderspensjon skal gis en delvis skjerming for levealdersjusteringen.

Høringsnotatet er tilgjengelig på departementets hjemmeside www.regjeringen.no/ad. Dokumentet kan også fås ved henvendelse på telefon 22 24 86 01.

Stortinget skal etter planen behandle forslaget om skjerming for levealdersjusteringen høsten 2011. Endringene i samordningsloven bør tre i kraft fra det tidspunktet bestemmelsen om skjerming av uføres alderspensjon trer i kraft. På grunn av dette og på grunn av sakens begrensede omfang, har Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm besluttet at høringsfristen settes til fire uker, etter Utredningsinstruksens punkt 1.3.

Arbeidsdepartementet ber derfor om merknader til forslaget innen 4. november 2011. Uttalelsene sendes Arbeidsdepartementet, Postboks 8019 Dep, 0030 OSLO. Vi ber om at uttalelsene også sendes på e-post (elh@ad.dep.no) til departementet i Wordformat (eller tilsvarende).

Med hilsen


Tomas Berg (e.f.)
ekspedisjonssjef
                                                      Roar Bergan
                                                      fung. avdelingsdirektør

Vedlegg: Høringsnotat om forslag til endringer i lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Høringsinstanser
Akademikerne
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Den norske aktuarforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Gabler Wassum
Garantikassen for fiskere
HSH
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunal Forsikringsservice
Kredittilsynet
KS
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
LO Stat
LO Kommune
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Næringslivets Hovedorganisasjon
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Norsk Pensjon AS
Norsk Pensjonistforbund
Oslo kommune
Oslo Pensjonsforsikring AS
Pensjonskasseforeningen
Pensjonskonsult
Pensjonskontoret
Pensjonistpartiet
Pensjonstrygden for sjømenn
Sametinget
Seniorsaken
Senter for seniorpolitikk
Sparebankforeningen
Statens pensjonskasse
Statens Seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Storebrand Livsforsikring AS, offentlig sektor
Storebrand Pensjonstjenester
Unio
Vital Forsikring Offentlig Sektor
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Til toppen