Høring – endringer i samordningsloven i forbindelse med innføring av skjermingstillegg i uføres alderspensjon

Resultat: Prop. 48 L (2011-2012) og Endringslov 20 april 2012 nr. 16 til lov om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.11.2011