Høring – forslag til endringer i bioteknologiloven - straffebestemmelsen

Resultat: Prop. 95 L (2012-2013) endringer i bioteknologiloven (straffebestemmelsen og assistert befruktning til personer med seksuelt overførbare sykdommer).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 08.01.2013

Vår ref.:

Deres ref

Vår ref

Dato

 

201204292-/LTH

08.11.2012

 

Høring – forslag til endringer i bioteknologiloven - straffebestemmelsen

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i lov om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven).

 Det har vært reist en del spørsmål knyttet til forståelsen av bioteknologilovens straffebestemmelse, særlig medvirkningsansvaret. Helse- og omsorgsdepartementet er i en prosess med å evaluere dagens bioteknologilov (se nærmere om dette i høringsnotatet), og i den forbindelse har det blant annet vært naturlig å se nærmere på rekkevidden av bioteknologilovens straffebestemmelse.

I høringsnotatet foreslås en lovendring for å tydeliggjøre hvilke personer som ikke er omfattet av bioteknologilovens straffebestemmelse. Dette er ment å være en presisering av gjeldende rett.

Høringsfrist

Departementet ber om at eventuelle merknader til lovforslaget og høringsnotatet sendes elektronisk til: postmottak@hod.dep.no innen 8. januar 2013.

Merknader kan også sendes til:

Helse- og omsorgsdepartementet

Postboks 8011 Dep

0030 Oslo

Høringsnotatet er lagt ut på Helse- og omsorgsdepartementets internettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer.html?id=1904

 

Vi ber adressatene forelegge høringsbrevet for berørte underliggende organer samt organisasjoner og foreninger innenfor eget ansvarsområde som ikke er oppført på vedlagte adresseliste.

 

Høringsuttalelsene vil bli offentliggjort på departementets hjemmeside.

Med vennlig hilsen

 

 

Kari Sønderland e.f.

ekspedisjonssjef

                                                                                          Linn Tordal Halvorsen

                                                                                          seniorrådgiver

 Høringsinstanser

 

Akademikerne

AMATHEA Rådgivningstjeneste for gravide

Amnesty International Norge

Aleris Helse

Arbeidsgiverforeningen SPEKTER

Axess sykehus og spesialistklinikk AS

 

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familieetaten

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO

Biskopene

Bioteknologinemnda

 

Cerebral Parese-foreningen

Colosseumklinikken AS

 

Datatilsynet

DELTA

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin (NEM)

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT)

Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH)

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Den Norske Jordmorforening

Den Norske Kreftforening

Den Norske Legeforening

Departementene

Det Norske Diakonforbund

Drammen private sykehus

 

EEG-Laboratoriet AS

 

Fagforbundet

Familieterapi Instituttet

FAMPO

Farmasi Forbundet

Fellesorganisasjonen FO

Fertilitetsklinikken

Fertilitet Vest AS

Finansnæringens Hovedorganisasjon

Flerfaglig Fellesorganisasjon

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreningen for blødere i Norge

Foreningen for Hjerte-Lunge Transplanterte

Foreningen for hjertesyke barn

Foreningen for kroniske smertepasienter

Foreningen for Muskelsyke

Foreningen For Transpersoner  Norge

Foreningen for ufrivillig barnløse

Forskningsstiftelsen FAFO

Forum for Bioteknologi

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Fürst medisinske laboratorium AS

Fylkesrådet for funksjonshemmede

 

Gatejuristen – Kirkens Bymisjon

Gynlab AS

 

Haraldsplass diagonale høgskole

Harry Benjamin ressurssenter (HBRS)

Helseansattes Yrkesforbund

Helsedirektoratet

Helsetjenestens Lederforbund

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO)

HIV-Norge

Human-Etisk Forbund

Hørselshemmedes Landsforbund

Høyesterett

 

Innovasjon Norge

Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin

Institutt for samfunnsforskning

International Society of Eciwo Biology Norway

 

JURK

Juss-Buss

Jussformidlingen

Juuhjelpa

 

Kirkerådet

Kirkens Bymisjon

Klagenemnda for behandling i utlandet

Kommunenes Sentralforbund (KS)

Kreftregisteret

 

 

Landets fylkeskommuner

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets høyskoler (m/helsefaglig utdannelse)

Landets kommuner

Landets lagmannsretter

Landets pasientombud

Landets regionale helseforetak

Landets tingretter

Landets universiteter

Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Landsforeningen for Huntingtons sykdom

Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte

Landsforeningen for Trafikkskadde

Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Legeforeningens forskningsinstitutt

Legemiddelindustriforeningen

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

 

Medborgernes Menneskerettighets kommisjon

Medicus

Medisinsk fødselsregister

Medi 3

Menneskeverd

Mental Helse Norge

MS – Forbundet

 

Nasjonalforeningen for folkehelsen

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Nasjonalt Forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)

Nasjonalt kompetansesenter for prehospital akuttmedisin – NAKOS

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling

Nettverk for private helsevirksomheter

Norges apotekerforening

Norges Astma- og allergiforbund

Norges Blindeforbund

Norges Diabetesforbund

Norges Døveforbund

Norges Farmaceutiske Forening

Norges Fibromyalgi Forbund

Norges forskningsråd

Norges Handikapforbund

Norges Juristforbund

Norges kristelige legeforening

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Parkinsonforbund

Norges Røde Kors

Norsk audiografforbund

Norsk Cøliakiforening

Norsk Epilepsiforbund

Norsk Ergoterapeutforbund

Norsk Forbund for Utviklingshemmede

Norsk Forening for cystisk fibrose

Norsk Forskerforbund

Norsk Fysioterapeut Forbund

Norsk Helse- og sosiallederlag

Norsk Helse- og velferdsforum

Norsk Helsesekretærforbund

Norsk Immunsviktforening

Norsk Palliativ Forening

Norsk Pasientforening

Norsk Pasientskadeerstatning

Norsk Pensjonistforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Psoriasis Forbund

Norsk Radiografforbund

Norsk Redaktørforening

Norsk Revmatikerforbund

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk Skolelederforbund

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Norsk Tourette Forening

Norsk Thyreoideaforbund

NOVA

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 

Organisasjonen Voksne for Barn

Oslo politidistrikt

 

PARAT

PARAT Helse

Pasientskadenemnda

Patentstyret

Personvernnemnda

Politidirektoratet

Preimplantasjonsdiagnostikknemnda

 

Regjeringsadvokaten

Redd Barna

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Ressurssenteret for omstilling i kommunene (RO)

Rettspolitisk forening

Riksadvokaten

Riksrevisjonen

Ringvoll Klinikken

Ryggmargsbrokk- og hydrocephalusforeningen

Ryggforeningen i Norge

Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon

 

Sametinget

Senter for medisinsk etikk

Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper

SINTEF Helse

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens Helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens råd for likestilling av funksjonshemmede

Statens strålevern

Statsadvokatembetene

Stiftelsen Menneskerettighetshuset

Stiftelsen Organdonasjon

Stortingets ombudsmann for forvaltningen

Støtteforeningen for Kreftsyke Barn

Surrogatiforeningen

Sysselmannen på Svalbard

 

Teknologirådet

Turner Syndrom foreningen i Norge

 

Yngre legers forening

Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Ønskebarn – Norsk forening for fertilitet og barnløshet