Høring – forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer

Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 06.01.2017

Vår ref.: 2015/3444

1. Innledning - bakgrunn
Forsvarsdepartementet sender med dette forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer på høring.

Forskriften vil erstatte forskrift om fotografering mv. fra luften og kontroll av luftfotografier og opptaksmateriale fra luftbårne sensorsystemer (luftfotograferingsforskriften).

Luftfotograferingsforskriften er utdatert og det er dermed behov for en mer tidsriktig regulering av innhenting av informasjon ved bruk av luftbårne sensorsystemer. Det er samtidig ønskelig å legge til rette for større tilgang til geografisk informasjon og bedre informasjonsflyt, innenfor det som er sikkerhetsmessig forsvarlig. Forslaget vil gjøre at forbudet som fremgår i midlertidig lov om beskyttelse av og kontroll med geografisk informasjon av hensyn til rikets sikkerhet § 2, blir mindre inngripende.

2. Kort om forslaget
Forbudet mot bruk av luftbårne sensorsystemer er foreslått kun å gjelde over fastsatte restriksjonsområder som er publisert. Bruk av fotosensorer vil i forslaget i utgangspunktet bli tillatt i restriksjonsområdene, med mindre det blir fastsatt forbud mot slik bruk ved etableringen av restriksjonsområdet.

Utenfor fastsatt restriksjonsområde, foreslås det at luftbårne sensorsystemer kan brukes fritt. Dersom det brukes andre sensorsystemer enn fotosystemer, legges det imidlertid opp til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) må varsles om det. Dette skyldes at det kan være behov for å vurdere om det aktuelle sensorsystemet er så avansert og skal brukes så nært et restriksjonsområde, at det likevel av sikkerhetsmessige årsaker er nødvendig å begrense bruken. I tillegg er det enkelte områder eller anlegg som er av så sensitiv art at de ikke kan publiseres. Et varsel vil gi NSM mulighet til å nekte bruk av sensorsystemet i det aktuelle området. Forslaget åpner på den andre siden for at det vil kunne bli gitt tillatelse til å benytte luftbårne sensorsystemer også innenfor restriksjonsområdene.

I tillegg foreslås det å redusere personkretsen som må søke lisens. Fra å være et krav om at alle som driver ervervsmessig luftfotografering eller opptak med luftbårne sensorsystemer må ha lisens, foreslås kun krav om lisens for personer som skal betjene sensorsystemer over fastsatte restriksjonsområder.

NSM vil i den foreslåtte forskriften få et ansvar for å løpende oppdatere sin hjemmeside. Dermed vil all relevant informasjon være tilgjengelig for allmennheten. Dette er eksempelvis informasjon om hvor restriksjonsområder er, hvilke krav som stilles til søknad om tillatelse og lisens og hvilke vilkår som kan stilles til bruker av sensorsystem.

Da det vil bli større mulighet for bruk av og opptak med sensorsystemer og lempeligere krav om lisens og tillatelse, legges det til grunn at forslaget vil ha positive økonomiske og administrative konsekvenser.

3. Avslutning
Vi ber om at eventuelle høringsinnspill inngis innen fredag 6. januar 2017.

Høringsbrevet, liste over høringsinstanser og høringsnotat er tilgjengelig på www.regjeringen.no/id2514477. Vi ber om at høringssvar sendes digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no.

Høringen er åpen og alle kan sende inn innspill. Høringsinstansene oppfordres til å gjøre andre som kan ha interessere i å inngi høringssvar, oppmerksom på forslaget.

Spørsmål om høringen kan rettes til Mads Halle Olsen på 23 09 61 82 eller mads-halle.olsen@fd.dep.no

Med hilsen

Severin Vikanes (e.f.)
avdelingsdirektør

Mads Halle Olsen
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og signert, og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Vedlegg
1 Høringsinstanser
2 Høringsnotat
3 Forslag til forskrift om kontroll med informasjon innhentet ved bruk av luftbårne sensorsystemer

Brevet med dato (pdf)

Arbeids- og sosialdepartementet
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Finansdepartementet
Helse- og omsorgsdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kulturdepartementet
Kunnskapsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Samferdselsdepartementet
Utenriksdepartementet

AVINOR
Blom Geomatics AS
Brønnøysundregistrene
COWI Norge AS
Datatilsynet
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Etterretningstjenesten
Forsvaret
Forsvarsbygg
Forsvarsmateriell
Forsvarets logistikkorganisasjon
IKT Norge
Industri Energi
Jernbaneverket
Landsorganisasjonen i Norge
Luftfartstilsynet
Luftoperativt inspektorat
Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
NHO
Norges geologiske undersøkelse
Norges vassdrags- og energidirektorat
Norsk Journalistlag
Norsk Presseforbund
Norsk Redaktørforening
NRK
Mediebedriftenes landsforening
Meteorologiske institutt DNMI
Miljødirektoratet
Oljedirektoratet
Petroleumstilsynet
Politidirektoratet
Politiets sikkerhetstjeneste
Toll-  og avgiftsdirektoratet
Rambøll AS
Røde Kors hjelpekorps
Sjøfartsdirektoratet
Statens kartverk
Terratec AS
TV2
UAS Norway/Norsk Forening for Ubemannede Luftfartøy