Høring - Forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven, med forslag til refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.12.2007

Kunnskapsdepartementet har sendt på høring et forslag om ny § 19-7 i forskrift til opplæringsloven, med forslag til refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke.
(02.11.2007)

--------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):

Høringsbrev med adresseliste (PDF-fil)

Høringsnotat Forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor hjemfylke  (PDF-fil)
 

Høringsbrevet vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor (vedlegget er imidlertid bare publisert i PDF-format). Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelsene som mottas. Høringsuttalelsene vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

For å kunne lese pdf-filer, må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html

---------------------------------------------------------------------------------

Denne saken er ferdigbehandlet med følgende resultat:

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova ble fastsatt av Kunnskapsdepartementet 30. januar 2008. Forskriftsendringen trer i kraft 1. februar 2008, og den er publisert på Lovdata. Se også departementets rundskriv F-05-08 for nærmere informasjon om dette.


 

Vår ref.: 200705090

HØRING – Forslag til forskrift om refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjonerKunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om ny § 19–7 i forskrift til opplæringslova, med forslag til refusjonssatser for opplæring av elever i barneverninstitusjoner utenfor eget hjemfylke. Det vises til Ot.prp. nr. 2 (2007-2008) og den foreslåtte endringen i opplæringsloven § 13–2. Det tas forbehold om at lovendringsforslaget i nevnte odelstingsproposisjonen blir behandlet og vedtatt i løpet av desember 2007.

Høringsnotatet er lagt ut på departementets nettside på følgende adresse: http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/dok/hoeringer.html?id=1976  Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges andre instanser.

Høringsfristen er mandag 17. desember 2007. Uttalelsene bes sendt elektronisk til:  postmottak@kd.dep.no. På bakgrunn av planlagt ikrafttredelse 1. januar 2008, vil det ikke bli gitt utsatt høringsfrist.

Med hilsen

Kjetil Moen (e.f.)
avdelingsdirektør
Magnhild Løvehaug
seniorrådgiver


Departementene
Fylkeskommunene
Fylkesmennene
KS
Utdanningsdirektoratet