Høring – forslag til forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 05.09.2016

Vår ref.: 16/4128 EP HEA/HNY/bj

Høring – forslag til forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler § 20-1 og lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag § 4.

Forslaget innebærer at et klageorgan som er godkjent etter lov 17. juni 2016 nr. 29 om klageorganer for forbrukersaker, på nærmere vilkår, men uten forutgående søknad, kan anses som godkjent klageorgan etter forsikringsavtaleloven § 20-1 og finansavtaleloven § 4. I dag er det kun Finansklagenemnda (FinKn) som har godkjenning etter disse bestemmelsene. Bakgrunnen for forslaget fremgår av Prop. 32 L (2015–2016)side 115–116:

«... innføringen av en ny lov om klageorganer for forbrukersaker [vil] foranledige en vurdering av hvordan nemnda selv ønsker å tilpasse seg den nye loven… Dersom nemnda fremdeles ønsker å ha en like vid personkrets som partssubjekter som følger av gjeldende regulering med de rettsvirkninger nemndsbehandlingen er tillagt i særlovgivningen, vil en hel eller delvis fortsatt regulering i særlovgivningen være nødvendig. En slik særregulering kan gå ut på at reglene i ny lov om klageorgan gis tilsvarende virkning for de tvisteparter som ikke faller inn under forbrukerbegrepet i ny lov. Dersom FinKN i lys av høringen signaliserer at de har de hensikt å søke godkjenning etter ny lov, samtidig som nemnda fortsatt ønsker å behandle klager fra en tvistepart som ikke er «forbruker», bør det kunne vurderes om gjeldende bestemmelser i forsikringsavtaleloven § 20-1 og finansavtaleloven § 4 kan erstattes med en generell forskriftshjemmel for Kongen til å fastsette nærmere regler om nemndsbehandling og forholdet til de alminnelige domstoler. En slik forskriftshjemmel kan som ett alternativ åpne for en særregulering av disse tvistene, eller basere seg på at reglene i ny lov om klageorgan i forbrukersaker gis tilsvarende anvendelse også på de klager som faller utenfor lovens virkeområde. Sistnevnte alternativ åpner for at nemnda får en ensartet regulering av de tvister nemnda tar til behandling.»

Det foreslås i forskriften å viderefører gjeldende rett med hensyn til adgangen til tvangsfullbyrdelse og sikring etter finansavtaleloven § 4 fjerde ledd annet punktum, slik denne lød før ikrafttredelsen av lov om klageorganer for forbrukersaker. Ordlyden i forslaget er imidlertid ikke begrenset til å gjelde tvister etter finansavtaleloven. Vi ber om høringsinstansenes syn på om den foreslåtte § 3 bør begrenses til kun å gjelde tvister etter finansavtaleloven.

Departementet vil på et senere tidspunkt vurdere om inkassoloven § 22 bør endres og gis en lik utforming som forsikringsavtaleloven § 20-1 og finansavtaleloven § 4. Forslaget til forskrift er derfor utformet slik at forskriften kan gjøres gjeldende for tilsvarende bestemmelser også i andre lover, dersom en tilsvarende løsning skulle bli aktuell.

Frist for å sende inn høringssvar er 5. september 2016.

Vi ber om at adressatene forelegger høringsbrevet med vedlegg for berørte underliggende etater og organ som ikke er oppført på adresselisten.

Høringsuttalelser bør fortrinnsvis avgis digitalt på regjeringen.no under «Send inn høringssvar». Her kan man registrere seg, mellomlagre en uttalelse og laste opp vedlegg. Alternativt kan høringssvar sendes Justis- og beredskapsdepartementet, fortrinnsvis per e-post, til lovavdelingen@jd.dep.no. Alle kan avgi høringsuttalelse, men merk at uttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser.

 

Med vennlig hilsen

 

Hans Kaiser e.f.
fung. lovrådgiver

Håkon Nyhus
førstekonsulent

Barne- og likestillingsdepartementet

Finansdepartementet

 

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

 

Den Norske Advokatforening

Eiendom Norge

Finansklagenemnda

Finans Norge

Finansieringsselskapenes Forening

Inkassoklagenemnda

Norges Eiendomsmeglerforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon

Reklamasjonsnemnda for Eiendomsmeglingstjenester

Verdipapirfondenes forening

Virke Inkasso