Forskrift om utenrettslige tvisteløsningsordninger etter forsikringsavtaleloven og finansavtaleloven

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 5. desember 2016.

Se forskriften på lovdata.no