Høring – forslag til midlertidig forskrift om straffegjennomføring i medhold av lov 24. mars 2020 om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19 mv. (koronaloven)

Covid-19-utbruddet fører til økt fravær og redusert kapasitet i kriminalomsorgen. I denne høringen foreslås det midlertidige regler om at kriminalomsorgen kan nekte besøk til innsatte, og at kriminalomsorgen får en utvidet hjemmel for å gjennomføre straff med elektronisk kontroll utenfor fengsel (straffegjennomføring i eget hjem med fotlenke). Det foreslås også en ny midlertidig regel om at det kan stilles vilkår om elektroniske kontrolltiltak ved prøveløslatelse, og en avklaring om at kriminalomsorgen kan beslutte straffavbrudd.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2020

Vår ref.: 20/1485

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring utkast til en midlertidig forskrift om særskilte regler om straffegjennomføring for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19, med hjemmel i midlertidig lov om forskriftshjemmel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 mv. (koronaloven). Loven ble vedtatt av Stortinget i 24. mars 2020, se Innst. 204 L (2019–2020), jf. Prop. 56 L (2019–2020).

Frist for å avgi høringssvar er 26. mars 2020 kl. 12.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill til oss. Høringssvar bes sendt til postmottak@jd.dep.no og toril.hoyland@jd.dep.no.

Med hilsen
Lise Lehrmann
kst. avdelingsdirektør

Toril Kristiansen Høyland
spesialrådgiver

Barneombudet
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Kriminalomsorgsdirektoratet
Kriminalomsorgens Yrkesorganisasjon
Juridisk faktultet ved Universitetet i Bergen
Juridisk fakultet ved Universitetet i Oslo
Juridisk fakultet ved Universitetet i Tromsø
Norges institusjon for menneskerettigheter
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbud
Politidirektoratet
Riksadvokaten
Sivilombudsmannen