Forslag til regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt

Kunnskapsdepartementet foreslår endringer i forskrift om foreldrebetaling i barnehager. Endringene knytter seg til innføringen av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 17.04.2015

Vår ref.: 15/1570

Kunnskapsdepartementet sender med dette forslag til regulering av gratis kjernetid til 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt i forskrift av 16. desember 2005 nr. 1478 om foreldrebetaling i barnehager på høring.

Foreslåtte endringer gir fritak fra foreldrebetaling i barnehage for 20 timer per uke til alle 4- og 5-åringer i familier med inntekt under en inntektsgrense fastsatt av Stortinget. I samsvar med Innst. 16 S (2014-2015) tar departementet sikte på ikraftsetting 1.august 2015. For 2015 er inntektsgrensen satt til 405 000 kroner, og følger av Stortingets budsjettvedtak.

Departementet sendte 1. desember 2014 forslag som regulerer kommunens ordning for reduksjon i foreldrebetalingen på høring, med høringsfrist 23. februar 2015. Forslaget gir et nasjonalt minstekrav til reduksjon i foreldrebetaling i barnehager for familier med lav inntekt. I høringsnotatet er det foretatt vurderinger og drøftinger knyttet til hvilke inntekter som skal inkluderes i inntektsbegrepet og hvilke personers inntekt som skal ligge til grunn.

Departementet vurderer at det er hensiktsmessig å benytte de samme inntektsdefinisjoner også i reguleringen av gratis kjernetid for 4- og 5-åringer i familier med lav inntekt, og foreslår å legge til grunn samme inntektsdefinisjoner og søknadsprosess som i ordningen med nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling.

Høringsnotat med forslag til lovtekst er lagt ut på departementets hjemmeside på følgende adresse: http://regjeringen.no/id2397629
Vedlagt høringsnotatet er et regneark som viser hva foreldrebetalingen blir når en tar hensyn både til nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen og gratis kjernetid. Det følger også med en veiledning til regnearket.

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges underordnede organer som ikke er nevnt på listen.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser: http://regjeringen.no/id2397629

Alternativt kan høringssvar sendes Kunnskapsdepartementet, fortrinnsvis pr. e-post til postmottak@kd.dep.no.

Høringsfristen er 17. april 2015.Høringsfristen er forkortet til 7 uker, slik at endringen kan tre i kraft fra 1.august 2015. Det kan ikke påregnes utsatt høringsfrist.

Av hensyn til departementets behov for gjenbruk av tekst er det ønskelig å ikke motta uttalelsene som skannede PDF-filer.

Med hilsen

Matias Nissen-Meyer (e.f.)
avdelingsdirektør

                                                               Elisabeth Grøvan Ruud
                                                               førstekonsulent

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Departementene

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmenne

Alle landets ikke-kommunale barnehager

Barneombudet

Brønnøysundregisteret

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Delta

Espira

Fagforbundet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Foreldreutvalget for barnehager

Foreldreutvalget for grunnskolen

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Handikappede barns foreldreforening

Human-Etisk forbund

Husbanken

Høyskoler

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI)

Kanvas

IKO - Kirkelig pedagogisk senter

Kirkens arbeidsgiverorganisasjon

Kristent pedagogisk forum

Konkurransetilsynet

KS

Kvinnefronten

LO

Lederne

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Likestillingssenteret

Longyearbyen Lokalstyre

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring

Næringslivets hovedorganisasjon

Norges Bygdekvinnelag

Norges Handikapforbund

Norges Kvinne- og familieforbund

Norges Montessoriforbund

Norsk senter for barneforskning (NOSEB)

Norsk senter for menneskerettigheter

Norsk studentunion

Norske Samers Riksforbund

Private barnehagers landsforbund

REFORM – ressurssenter for menn

Sametinget

Samisk Høgskole

Statistisk sentralbyrå

Statped

Steinerbarnehagene i Norge

Sysselmannen på Svalbard

Trygge barnehager A/S

Tvillingforeldreforeningen

Unge funksjonshemmede

Unio

Universitetene

Universitets- og høyskolerådet

Utdanningsforbundet

Utdanningsdirektoratet

Vappusbarnehagene

Verdensorganisasjonen for små barns oppvekst og danning

Velferdsforskningsinstituttet - NOVA

Virke

 

Til toppen