Høring – læringsutbyttebeskrivelser for kvalifikasjonen høgskolekandidat

Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 20. mars 2009 kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning gjennom læringsutbyttebeskrivelser for de tre hovednivåene i høyere utdanning: bachelor, master og ph.d. De fleste kvalifikasjonene i norsk høyere utdanning faller inn under de tre hovednivåene, men departementet har sett det som nødvendig å utarbeide egen læringsutbyttebeskrivelse for kvalifikasjonen høgskolekandidat. Departementet har mottatt forslag til en slik læringsutbyttebeskrivelse fra en arbeidsgruppe, og sender dette nå på høring.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 11.12.2009

Kunnskapsdepartementet fastsatte i brev av 20. mars 2009 kvalifikasjonsrammeverket for høyere utdanning gjennom læringsutbyttebeskrivelser for de tre hovednivåene i høyere utdanning: bachelor, master og ph.d. De fleste kvalifikasjonene i norsk høyere utdanning faller inn under de tre hovednivåene, men departementet har sett det som nødvendig å utarbeide egen læringsutbyttebeskrivelse for kvalifikasjonen høgskolekandidat. Læringsutbyttet en kandidat har oppnådd etter fullført høgskolekandidatgrad er såpass ulikt læringsutbyttet en kandidat oppnår etter avsluttet bachelorgrad, at det ikke kan forsvares å bruke samme læringsutbyttebeskrivelse for høgskolekandidat som for bachelorgraden.

En arbeidsgruppe ledet av Universitets- og høgskolerådet bestående av representanter fra de fagmiljøer hvor graden høgskolekandidat benyttes, har utarbeidet forslag til læringsutbyttebeskrivelse for denne graden. Forslaget fra arbeidsgruppen ble oversendt departementet, og er nå sendt på høring med høringsfrist fredag 11. desember.
(16.11.2009)

--------------------------------------------------------------------------------------------

Dokumentene i saken (i PDF-format):


Høringsbrev inkl. liste over høringsinstanser (PDF-fil)

Kvalifikasjonsrammeverk – forslag til læringsutbyttebeskrivelser for høgskolekandidat (PDF-fil)


Høringsbrevet og det vedlagte forslaget til læringsutbyttebeskrivelser vil også kunne leses i HTML-format ved å navigere i menyen ovenfor. Ved å bruke menyen vil du også kunne lese høringsuttalelser som mottas. Disse vil bli publisert i PDF-format etter hvert som de kommer inn til departementet.

Uttalelser som mottas etter høringsfristens utløp vil i utgangspunktet ikke bli publisert. Hvorvidt en høringsuttalelse er publisert eller ikke, har ingen betydning med hensyn til hvordan den vil bli vurdert i departementets videre behandling av saken.

For å kunne lese PDF-filer må du ha installert Adobe Reader på din maskin. Programmet er gratis og kan lastes ned fra http://get.adobe.com/no/reader

Resultat av høring: Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk