Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Kommunal og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertid lov som gjør unntak fra kommuneloven mv. De midlertidige lovendringene skal avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19-utbruddet.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 30.03.2020

Vår ref.: 20/1811

Høringsbrev – forslag til lov om midlertidige unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper og partiloven

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotat en midlertidig lov med enkelte unntak fra kommuneloven, lov om interkommunale selskaper (IKS-loven) og partiloven. Utbruddet av Covid-19 fører med seg en rekke utfordringer for kommuner, fylkeskommuner og andre. Det vil kunne oppstå situasjoner hvor det verken er mulig eller forsvarlig å fylle alle kravene som følger av gjeldende kommunelov, IKS-loven eller partiloven. De midlertidige lovendringene som departementet foreslår, skal avhjelpe enkelte negative konsekvenser av utbruddet av Covid-19.

Forslagene tar blant annet sikte på å

  • lempe på delegeringsadgangen til kommunestyret når det gjelder inngåelse av interkommunalt samarbeid
  • gi realistiske og forsvarlige frister for avleggelse og vedtak av enkelte dokumenter etter kommuneloven
  • åpne for fjernmøter for alle organer i et interkommunalt selskap
  • gi en realistisk og forsvarlig frist for partiene når det gjelder innberetningsplikten etter partiloven

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" nederst på denne nettsiden. Alle kan avgi høringsuttalelse, også organer og personer som ikke er nevnt som høringsinstans. Høringsuttalelser er offentlige og vil bli publisert på departementets nettsider.

For å sikre at den midlertidige loven kan tre i kraft snarest mulig, settes høringsfristen svært kort. Den korte høringsfristen er også bakgrunnen til at departementet sender forslaget til færre høringsinstanser enn vanlig. Høringsfristen er mandag 30. mars kl. 14.00.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør

Erland Aamodt

utredningsleder

Fylkesmennene

SSB
Partilovnemnda

KS
Norges Kommunerevisorforbund
Den norske Revisorforening
Forum for Kontroll og Tilsyn
Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Kristelig Folkeparti
Venstre
Sosialistisk Venstreparti
Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Senterpartiet
Rødt
Demokratene i Norge
Kystpartiet
Pensjonistpartiet
Miljøpartiet De Grønne
Norges Kommunistiske Parti
Piratpartiet
Partiet De Kristne
Helsepartiet
Alliansen
Liberalistene
Folkeaksjonen nei til mer bompenger
Samfunnspartiet