Høring – lov om midlertidige unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår en midlertid lov som gjør unntak fra kommuneloven og IKS-loven. De midlertidige lovendringene skal legge til rette for en fleksibel møteavvikling i folkevalgte organer og interkommunale selskaper.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 14.09.2020

Vår ref.: 20/4520

Høringsbrev - forslag til lov om midlertidig unntak fra kommuneloven og lov om interkommunale selskaper

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår i det vedlagte høringsnotatet en midlertidig lov med ett unntak fra kommuneloven og ett unntak fra lov om interkommunale selskaper (IKS-loven).

Som følge av koronapandemien er det behov for fortsatt å legge særskilt til rette for en forsvarlig og fleksibel møteavvikling, både i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner og i interkommunale selskaper. De midlertidige lovendringene skal bidra til dette.

Departementet foreslår for det første at folkevalgte organer kan holde fjernmøter også i de tilfellene møtene skal lukkes. For det andre foreslår departementet at organer i interkommunale selskap skal kunne holde fjernmøter og benytte elektronisk signatur på møteprotokollene.

Forslagene er en videreføring/gjeninnføring av midlertidig lovgivning med tiltak for å avhjelpe konsekvensene av covid-19. Bestemmelsene bør komme på plass raskt for at de skal kunne gjelde i den perioden det er behov for denne type unntak. Departementet sender derfor forslagene på en begrenset høring med kort høringsfrist.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt. Dette gjøres under "send inn høringssvar nederst på denne siden". Alle kan avgi høringsuttalelse. Vi gjør oppmerksom på at høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på høringssiden.

Høringsfristen er mandag 14. september 2020.

Med hilsen

Ragnhild Spigseth (e.f.)
kst. avdelingsdirektør

Erland Aamodt
utredningsleder

Departementene

Fylkesmennene

KS

Samfunnsbedriftene

 

NKRF

FKT

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund

Revisorforeningen

 

Norges Presseforbund

Norsk Journalistlag