Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høring — NOU 2004:1 Modernisert folketrygd - bærekraftig pensjon for framtida

Høringsfrist 15. mai 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 15.05.2004

Høring – NOU 2004:1 Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida


  • Høringsfrist: 15.05.2004
  • Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format

Vår ref.:

Høringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

04/128 Ø LW

14.01.2004

Høring av NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida

Ved kronprinsregentens resolusjon av 30. mars 2001 nedsatte regjeringen Stoltenberg et utvalg med representanter for partiene på Stortinget og uavhengige eksperter for å avklare hovedmål og prinsipper for det samlede pensjonssystemet. Utvalget la fram sin utredning, NOU 2004: 1 Modernisert folketrygd – bærekraftig pensjon for framtida, 13. januar i år. Utvalgets vurderinger og tilrådinger er oppsummert i kapittel 1 i utredningen.

Utredningen sendes med dette på høring, jf. vedlagte høringsliste. Høringsinstansene bes om å vurdere behovet for å forelegge utredningen for eventuelle underliggende instanser eller tilknyttede organisasjoner som ikke står på den vedlagte høringslisten. Hvis dette er aktuelt, kan en få tilsendt flere eksemplarer av utredningen og høringsbrevet ved å kontakte forværelset i Økonomiavdelingen, Finansdepartementet på telefon 22 24 45 03 eller 22 24 45 13.

Høringsuttalelsene må være Finansdepartementet i hende innen 15. mai 2004. Det bes om at høringsuttalelsene disposisjonsmessig knyttes til kapittelinndelingen i utredningen. Høringsuttalelser bes også sendt på e-post til [email protected].

Med hilsen

Øystein Olsen e.f.
ekspedisjonssjef

Lars Wahl
avdelingsdirektør

Akademikerne
Arbeidsdirektoratet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den norske Advokatforening
Den norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Departementene
Finansforbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Kommunal Landspensjonskasse
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
Likestillingsombudet
Likestillingsrådet
LNU (Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner)
NAVO
NOVA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening (NARF)
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Fiskarlag
Norges Handelshøyskole
Norges Handikapforbund
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Juristforbund
Norges Rederiforbund
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Norsk Bonde- og Småbrukarlag
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Skattebetalerforening
Norsk Studentunion
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Rikstrygdeverket
Samfunnsøkonomenes Forening
Seniorsaken Norge
Senter for seniorplanlegging
Skattedirektoratet
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Sparebankforeningen i Norge
Statens eldreråd
Statens Pensjonskasse
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Trygdeetatens landsforening
Trygdetilsattes landsforbund
Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet
Universitetet i Bergen, Institutt for økonomi
Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet
Universitetet i Oslo, Samfunnsøkonomisk institutt
Universitetet i Tromsø, Institutt for rettsvitenskap
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund

Høringsuttalelsene vil bli fortløpende publisert i pdf-format


AETAT Arbeidsdirektoratet
Akademikerne
AKP
Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Arendal Høyre
Barne- og familiedepartementet
Bedriftsforbundet
De selvstendige kommunale pensjonskasser
Den Norske Aktuarforening
Den norske kirke
Den norske Revisorforening
Fagforbundet
Fagforbundet avd. 59 Lillehammer
Fellesforbundet
Finansnæringens Arbeidsgiverforening
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Folketrygdfondet
Forbrukerrådet
Forening 67 av Norsk Tjenestemannslag
Forsvarsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helsedepartementet
Justisdepartementet
Justitiarius i Høyesterett
KLP Forsikring
Kommunal- og regionaldepartementet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Konkurransetilsynet
Kredittilsynet
Kvinnefronten
Landbruksdepartementet
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
Landslaget for offentlige pensjonister
Landsorganisasjonen i Norge
Landsorganisasjonen i Norge, Vesterålen
Landssekretariatet for Tillitsmannsordningen i Forsvaret
Lederne
Likestillingsombudet
Likestillingssenteret
Lillehammer Yrkeskvinners Klubb
Maskinentreprenørenes Forbund
Miljøverndepartementet
NAVO
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norges Blindeforbund
Norges Bondelag
Norges Bygdekvinnelag
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Ingeniørorganisasjon (NITO)
Norges Kvinne- og familieforbund
Norges Offisersforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Bonde- og småbrukarlag
Norsk forskerforbund
Norsk Journalistlag
Norsk Kvinnesaksforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Studentunion
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tjenestemannslag Landsforening 103 - Trygdeetaten
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Pensjonskassers Forening
Norske Siviløkonomers Forening
Norwegian Insurance Partners Non Marine AS
Næringslivets Hovedorganisasjon
Nærings- og handelsdepartementet
Organisasjon for Administrative, Ledende og Tekniske stillinger
Oslo kommune
Pensjonstrygden for sjømenn
Rikstrygdeverket
Samferdselsdepartementet
Senter for seniorpolitikk
Sivile vernepliktiges tillitsmannsutvalg
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Sparebankforeningen i Norge
Statens Pensjonskasse
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statistisk sentralbyrå
Studentenes Landsforbund
Studentorganisasjonen i Bodø
Trygdetilsattes Landsforbund
Universitetet i Bergen
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Utdannings- og forskningsdepartementet
Utenriksdepartementet
Verdipapirfondenes Forening
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Økonomiforbundet

Til toppen