Høring – ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

Status: Under behandling

Høringsfrist: 07.06.2019

Vår ref.: 19/741

Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring ny forskrift om pass og nasjonalt ID-kort.

Forskriftsforslaget tar utgangspunkt i gjeldende passforskrift. For en stor del foreslås de materielle reglene videreført og gjort gjeldende også for nasjonale ID-kort, men med ny struktur og tilpasninger til ny teknologi. Sentrale deler av den praksis som i dag er regulert i retningslinjer fra Politidirektoratet foreslås dessuten inkorporert i forskriften, slik at viktige bestemmelser er tilgjengelige for søkerne. Forskriftsforslaget bygger også ut gjeldende regelverk med nærmere bestemmelser om gyldighetstid, gebyr og behandling av opplysninger for både pass og nasjonalt ID-kort.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2631484. Høringsuttalelser er i utgangspunktet offentlige etter offentlighetsloven og vil bli publisert.

Også andre enn de som står på listen over høringsinstanser er velkomne til å uttale seg i høringen. Vi ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen over høringsinstanser.

Høringsfristen er 7. juni 2019.

 

Med hilsen

Birgitte Ege
avdelingsdirektør
                                                                         Nina Helene Norby
                                                                         seniorrådgiver

Dokumentet er godkjent og sendes uten signatur

 

Departementene

 

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Arkivverket

Barneombudet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)

Datatilsynet

Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)

Direktoratet for forvaltning og ikt (DIFI)

Direktoratet for e-helse

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)

Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Diskrimineringsnemnda

Domstoladministrasjonen

Finanstilsynet

Forbrukertilsynet

Helsedirektoratet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

Kriminalomsorgsdirektoratet

Kripos

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Luftfartstilsynet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM)

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM)

Nasjonalt ID-senter

Politidirektoratet

Politihøgskolen

Politiets sikkerhetstjeneste (PST)

Regelrådet for næringslivet

Regjeringsadvokaten

Riksadvokaten

Sametinget

Sivil klareringsmyndighet

Skattedirektoratet

Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Statsadvokatembetene

Stortingets ombudsmann for forvaltningen (sivilombudsmannen)

Sysselmannen på Svalbard

Tolldirektoratet

Utlendingsdirektoratet

Utlendingsnemnda

Vegdirektoratet

Økokrim

 

Amnesty International Norge

Antirasistisk Senter

BankID Norge

Buypass

Commfides Norge

Den Norske Advokatforening

Den Norske Dommerforening

Finans Norge

Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)

Juss-Buss

Jussformidlingen

IKT Norge

Innvandrernes landsorganisasjon

Kommunesektorens organisasjon

Landsorganisasjonen i Norge (LO)

Mediebedriftenes landsforening

Norges politilederlag

Norsk forening for kriminalreform (KROM)

Norsk Journalistlag

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM)

Næringslivets Hovedorganisasjon

OMOD (Organisasjon mot offentlig diskriminering)

Politiets Fellesforbund

Redd Barna, Rettighetssenteret

Religionsfrihetsgruppen

Rettspolitisk forening

Røde kors

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL)

Standard Norge

Tekna

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen

Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø

Institutt for fredsforskning (PRIO)

Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI)